Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES

In deze voorwaarden worden verstaan onder:
a. Aanbieding: ieder door MSB verstrekt voorstel of iedere door MSB afgegeven offerte tot het verrichten van Werkzaamheden en/of tot verkoop, verhuur en/of in bruikleen verschaffen van Producten en/of Materialen;
b. Acceptatie: de vaststelling door MSB dat de aard en de samenstelling van Afvalstoffen alsmede de wijze waarop Afvalstoffen zijn aangeboden, overeenstemmen met de opgave en/of omschrijving en de overige voorschriften ten aanzien van Afvalstoffen door Opdrachtgever;
c. Afnemer: degene aan wie Afvalstoffen door MSB ter (verdere) verwerking worden aangeboden;
d. Afvalstoffen: alle door Opdrachtgever aan MSB ter uitvoering van de Werkzaamheden aangeboden of daartoe bestemde niet-gevaarlijke stoffen, preparaten of andere producten waarvan Opdrachtgever zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, waarbij aanlevering van gevaarlijke afvalstoffen of vertrouwelijke data, zowel op papier als digitaal, niet is toegestaan;
e. Begeleidingsbrief: een gegevensdrager die is goedgekeurd door de bevoegde overheidsinstantie ten behoeve van gebruik in het kader van de inzameling dan wel het transport van Afvalstoffen;
f. Verwerkingsinrichting: de inrichting waarin Afvalstoffen geschikt worden gemaakt voor hergebruik en/of nuttige toepassing of worden verwijderd dan wel waar Afvalstoffen worden op- of overgeslagen;
g. Inzamelmiddel: een hulpmiddel bestemd voor het verzamelen en/of transporteren van Afvalstoffen, waaronder begrepen verpakkingsmaterialen (hulpmiddelen om Afvalstoffen op te bulken) en voertuigen;
h. Materialen: alle door MSB bij de Werkzaamheden te gebruiken materialen, zoals Inzamelmiddelen, al dan niet in de macht van Opdrachtgever gebracht, alsmede alle door MSB te verhuren of verhuurde Producten of te verkopen of verkochte Producten, waaronder begrepen verpakkingsmaterialen, gereedschappen, werktuigen, voertuigen en (ondergrondse) containers, alles in de ruimste zin van het woord en hoe dan ook genoemd of gespecificeerd;
i. MSB: MSB Groep B.V., Milieu Service Brabant B.V. en/of MSB Containers & Recycling B.V. als opdrachtnemer, zijnde degene die de Overeenkomst sluit met Opdrachtgever waaronder Werkzaamheden worden verricht voor Opdrachtgever en/of Producten en/of Materialen worden geleverd en/of verhuurd en/of verkocht en/of in bruikleen gegeven aan Opdrachtgever;
j. Opdrachtgever: elke wederpartij bij enige overeenkomst met MSB; indien met Opdrachtgever verschillende personen en/of bedrijven worden aangeduid, dan zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen uit enige Overeenkomst met MSB;
k. Overeenkomst: de overeenkomst tot het verrichten van Werkzaamheden en/of dienstverlening en/of de overeenkomst tot verkoop, verhuur en/of in bruikleen verschaffen van Producten en/of Materialen alsmede iedere andere overeenkomst tussen MSB en Opdrachtgever;
l. Partijen: MSB en Opdrachtgever;
m. Privacyverklaring: de privacyverklaring waarin MSB aangeeft hoe en waarom zij persoonsgegevens verwerkt, zoals te vinden op de website van MSB;
n. Producten: alle door MSB te verkopen of verkochte, te verhuren of verhuurde en/of in bruikleen te geven of in bruikleen gegeven producten, alles in de ruimste zin van het woord en hoe dan ook genoemd of gespecificeerd;
o. Werkzaamheden: de (dienstverlenings)werkzaamheden die MSB onder enige Overeenkomst verricht of laat verrichten.

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden, het acceptatiereglement van MSB zoals opgenomen op de website van MSB alsmede de Privacyverklaring van MSB zoals opgenomen op de website van MSB, zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Werkzaamheden, leveringen, verkoop, verhuur en/of in bruikleen geven van Producten en/of Materialen en op alle Overeenkomsten van en met MSB.
2.2 Op van de onderhavige voorwaarden afwijkende bedingen kan door Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door MSB uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Overeengekomen afwijkingen gelden niet voor volgende Overeenkomsten, tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten tenzij Partijen anders overeenkomen.
2.4 Iedere Opdrachtgever met wie eenmaal onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is en/of wordt gecontracteerd stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle latere Overeenkomsten tussen Partijen.

3. Aanbiedingen, offertes en de totstandkoming van Overeenkomsten

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand door volledige aanvaarding door Opdrachtgever van een Aanbieding van MSB, nadat MSB een aan haar gegeven opdracht schriftelijk dan wel digitaal (bijvoorbeeld middels e-mail) aan Opdrachtgever heeft bevestigd of nadat MSB door met de uitvoering van de Overeenkomst te beginnen kenbaar maakt een opdracht van Opdrachtgever te aanvaarden.
3.2 Aanbiedingen van MSB zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan aan een Aanbieding geen rechten ontlenen, tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is bepaald, bijvoorbeeld door middel van het vermelden van een geldigheidsduur. De geldigheidsduur van een Aanbieding is maximaal dertig dagen, tenzij anders is aangegeven in de Aanbieding. MSB is gerechtigd om een Aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, ook indien een termijn voor aanvaarding is gesteld.
3.3 Indien Opdrachtgever een consument is, dan heeft Opdrachtgever het wettelijk recht de Overeenkomst tot veertien dagen na het sluiten daarvan zonder opgave van reden te annuleren. De annulering dient schriftelijk dan wel digitaal aan MSB gericht te worden. Voor zover de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever al binnen de termijn van veertien dagen zijn aangevangen, mag MSB de redelijke kosten van de gedurende die periode verrichte Werkzaamheden aan Opdrachtgever doorbelasten.
3.4 Aanbiedingen van MSB zijn, indien van toepassing, steeds gebaseerd op de opgave en/of omschrijving van Afvalstoffen of Werkzaamheden door Opdrachtgever, zoals bedoeld in artikel 7.7, en/of op de resultaten van de hierna bedoelde analyse.
3.5 Alvorens een Aanbieding te doen kan MSB verlangen dat monsters van Afvalstoffen worden genomen teneinde deze te (laten) analyseren. De aan deze analyse verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. MSB voorziet Opdrachtgever vooraf van een kostenopgave en/of aanvullende bepalingen inzake de analyse. De uitvoering van de analyse vindt plaats na verkregen instemming van Opdrachtgever met de kostenopgave en/of aanvullende bepalingen.
3.6 In catalogi, brochures, afbeeldingen, schema’s en dergelijke opgenomen maten, gewichten, vormen, kwaliteitsnormen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, schetsen en overige gegevens zijn slechts verbindend voor MSB indien en in zoverre dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Afwijkingen van deze gegevens kunnen niet aan MSB worden tegen­geworpen.
3.7 Indien en voor zover geen schriftelijke stukken van de Aanbieding en de aanvaarding voorhanden zijn, wordt de inhoud van een Overeenkomst bepaald door het vermelde op de door MSB verstrekte Begeleidingsbrief, deze Algemene Voorwaarden, het acceptatiereglement van MSB en de factuur van MSB.
3.8 Opdrachtgever wordt bij het verstrekken van een opdracht, aanvaarden van een Aanbieding, sluiten van een Overeenkomst en verdere correspondentie hieromtrent vertegenwoordigd door een of meer tekeningsbevoegde personen. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op de tekeningsonbevoegdheid van deze persoon of personen.
3.9 Indien Opdrachtgever MSB schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat Opdrachtgever op de factuur van MSB een Purchase Order nummer (‘PO-nummer’) vermeld wenst te zien per opdracht en/of jaar en/of project e.d., dan dient Opdrachtgever MSB steeds gelijktijdig met een opdrachtbevestiging schriftelijk te voorzien van het betreffende PO-nummer. Het niet-tijdig verstrekken van een PO-nummer is en blijft voor risico van Opdrachtgever. MSB is gerechtigd om de uitvoering van Werkzaamheden of het leveren dan wel ter beschikking stellen van Producten en/of Materialen uit te stellen totdat Opdrachtgever een PO-nummer heeft verstrekt. Indien Opdrachtgever niet dan wel niet tijdig een PO-nummer aanlevert, is MSB niet verplicht om haar factuur te corrigeren en schort dit de betalings­verplichting van Opdrachtgever niet op. Voor zover Opdrachtgever een PO-nummer verstrekt op basis van pro forma facturen, kan dit niet leiden tot vertraging dan wel correctie van de facturatie en betaling van de betreffende factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig een PO-nummer heeft afgegeven en verzoekt om toezending van een nieuwe factuur met PO-nummer, dan is MSB gerechtigd om (administratie)kosten in rekening te brengen.
3.10 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van gebleken kredietwaardigheid van Opdrachtgever.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief de in artikel 4.3 en 4.4 bedoelde kosten, exclusief omzet­belasting, meerwerk, transportkosten, milieutoeslag en andere kosten, zoals van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
4.2 In de tariefstelling van MSB is verwerkt dat soms periodiek geen Werkzaamheden verricht hoeven te worden. Een tijdelijke bedrijfssluiting van Opdrachtgever, bijvoorbeeld wegens vakantie, leidt derhalve niet tot gedeeltelijke creditering van facturen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.3 Indien op verzoek van Opdrachtgever, of indien MSB daartoe anderszins genoodzaakt is, van de normale werktijden van MSB moet worden afgeweken, is MSB gerechtigd de meer­kosten hiervan afzonderlijk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 MSB is gerechtigd om kosten in verband met het aanvragen, verkrijgen of behouden van vergunningen, rechten die nodig zijn voor het ter beschikking stellen van Materialen en/of Producten en het  uitvoeren van de Overeenkomst inclusief verschuldigde precariokosten, reclamebelasting, verbeurde boetes en overige kosten afzonderlijk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.5 Prijs- en/of andere -stijgingen als gevolg van omstandigheden, bijvoorbeeld voort­vloeiend uit door de overheid opgelegde heffingen en/of belastingen of andere maat­regelen, alsmede kostenstijgingen, zoals stijging van de inkoopprijzen, lonen, vervoerskosten, energiekosten, kosten van de Verwerkingsinrichting en/of negatieve gevolgen voor MSB vanwege wijzigingen in tarieven voor de uit Afvalstoffen verkregen herbruikbare stoffen, die zijn ontstaan na het doen van een Aanbieding of na totstandkoming van een Overeenkomst, zullen direct en volledig vanaf het moment dat deze van toepassing zijn aan Opdrachtgever worden doorberekend. Deze aanpassingen vormen nimmer een rechtsgeldige reden tot ontbinding van de Overeenkomst.
4.6 MSB heeft het recht periodiek, maar in ieder geval per 1 januari van ieder jaar, de door haar gehanteerde prijzen en tarieven te herzien.

5. Betaling en zekerheid

5.1 Betaling van facturen van MSB dient plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum zonder dat Opdrachtgever enig recht heeft op korting, verrekening of opschorting, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. Eventuele bezwaren tegen facturen dienen binnen zeven werkdagen na factuurdatum door MSB te zijn ontvangen bij gebreke van verval van rechten. Ingediende bezwaren worden door MSB in behandeling genomen, maar schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.
5.2 MSB is steeds bevoegd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of contante betaling te verlangen. Verder is MSB bevoegd om steeds zekerheidstelling te verlangen voordat zij tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst overgaat.
5.3 Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
5.4 In geval van niet tijdige betaling verkeert Opdrachtgever in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn, dus zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is dan over het achterstallige bedrag de direct opeisbare wettelijke (handels)rente te vermeerderen met 2% verschuldigd, onverminderd enige overige aan MSB toekomende rechten op vergoeding van de met het verzuim samenhangende schade. Alsdan worden alle (overige) vorderingen van MSB op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling. MSB is in dat geval bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met Opdracht­gever gesloten Overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling is ontvangen.
5.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van MSB die verband houden met de inning van enige vordering op Opdrachtgever of die verband houden met het verweer tegen een ten onrechte door Opdrachtgever ingestelde vordering jegens MSB komen voor rekening van Opdrachtgever.
5.6 Betalingen van Opdrachtgever strekken steeds eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, dan op de verschuldigde rente en vervolgens op de oudste nog openstaande factuur.
5.7 MSB is te allen tijde bevoegd bedragen die zij aan Opdrachtgever verschuldigd is te verrekenen met al hetgeen MSB op enig moment, al dan niet opeisbaar, van Opdrachtgever te vorderen heeft of zal krijgen, waarbij ook verrekening mag plaatsvinden van vorderingen uit hoofde van verschillende Overeenkomsten met of debiteurnummers van Opdrachtgever. Dit geldt voor alle vorderingen die MSB Groep B.V., Milieu Service Brabant B.V. en/of MSB Containers & Recycling B.V. op Opdrachtgever hebben, ook als Opdrachtgever een vordering op een andere vennootschap heeft. MSB is derhalve aan haar zijde bevoegd tot meerpartijenverrekening ten aanzien van Opdrachtgever.

6. Wijzigingen en meerwerk

6.1 MSB is gerechtigd om gedurende de duur van enige Overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst bijvoorbeeld vanwege de aard, samenstelling en/of het (soortelijk) gewicht van Afvalstoffen, vanwege wijzigingen van inzamel- of verwerkings­methodiek en/of vanwege wijziging van wet- en/of regelgeving, een en ander ter beoordeling van MSB. MSB zal Opdrachtgever schriftelijk van eventuele wijzigingen in kennis stellen, hetgeen in de plaats treedt van het daaromtrent bepaalde in de Overeenkomst, onder vermelding van een eventuele wijziging van de prijs die genoemd is in de Overeenkomst.
6.2 Van meerwerk is onder andere sprake, indien:
a. Opdrachtgever aanvullingen op en/of wijzigingen van de Werk­zaamheden wenst en MSB van oordeel is dat die Werk­zaam­heden daardoor worden verzwaard en/of uitgebreid;
b. MSB aanvullingen op en/of wijzigingen van de Werkzaamheden wenst omdat dit naar haar redelijk oordeel noodzakelijk is:
- voor een goede en vakkundige uitvoering van enige Overeenkomst;
- op grond van nieuwe en/of gewijzigde (overheids-)voorschriften;
- op grond van niet-nakoming door Opdrachtgever van enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst, terwijl MSB van oordeel is dat de Werkzaamheden daardoor worden verzwaard en/of uitgebreid.
6.3 De aanvullingen op en/of wijzigingen van de Werkzaamheden als bedoeld in dit artikel vallen onder het begrip “Werkzaamheden” als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
6.4 MSB zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren in geval van meerwerk als bedoeld in dit artikel alsmede opgave doen van de aan dit meerwerk verbonden kosten. Meerwerk zal afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7. Werkzaamheden

Verplichtingen MSB:
7.1 De Werkzaamheden vangen aan op de in enige Overeenkomst genoemde tijdstippen dan wel dagen, tenzij Partijen anders overeenkomen. MSB heeft het recht om haar verplichtingen zoals deze zijn omschreven in de Overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen als genoemd in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst.
7.2 Niettegenstaande de in de Overeenkomst genoemde tijdstippen, dagen en/of termijnen, zal MSB pas aanvangen met de uitvoering van de Werkzaamheden, nadat de verplichte registratie van de Afvalstoffen heeft plaatsgevonden en nadat alle benodigde documenten in verband met het transport of de inzameling volledig en juist door Opdrachtgever zijn ingevuld en getekend en door MSB zijn ontvangen.
7.3 De in de Overeenkomst genoemde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering. In geval van overschrijding van deze termijnen is MSB niet in gebreke of verzuim en heeft Opdrachtgever geen recht op schade­vergoeding of om verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever is pas gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, nadat Opdrachtgever MSB schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn (van tenminste eenentwintig dagen) heeft gesteld om de Werkzaamheden alsnog uit te voeren.
7.4 MSB is gerechtigd om de Werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet in gedeelten. MSB is verder gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Werkzaamheden.
7.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is MSB niet gehouden om de Werkzaamheden op zon- en/of (nationale) feestdagen uit te voeren.
7.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is MSB niet gehouden om meer of andere werkzaamheden uit te voeren dan in de Overeenkomst zijn opgenomen.

Verplichtingen Opdrachtgever:
7.7 Opdrachtgever is verplicht de Afvalstoffen en/of Werkzaamheden correct en zo nauw­keurig mogelijk te omschrijven. Deze omschrijving vindt al dan niet plaats aan de hand van door MSB verstrekte documenten zoals omschrijvingsformulieren en/of gevarenkaarten. Opdrachtgever is verplicht om eventueel door MSB op deze documenten reeds ingevulde gegevens op juistheid te controleren en zo nodig te wijzigen na overleg met MSB. Daarnaast is Opdrachtgever verplicht om na de opgave opgetreden wijzigingen (in de omschrijving) van de Afvalstoffen direct schriftelijk aan MSB door te geven. Opdrachtgever is bovendien verplicht om zich te houden aan alle verpakkings-, etiketterings-, en/of andere aanleverings­vereisten die worden voorgeschreven in enige wet- of regelgeving dan wel die door MSB worden gesteld. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om afval op welke wijze ook te comprimeren zonder dat dit expliciet is opgenomen in de Overeenkomst.
7.8 Opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor de Afvalstoffen in gevallen waarin de Begeleidingsbrief door een ander dan Opdrachtgever (al dan niet door Opdrachtgever aangewezen persoon) werd ondertekend.
7.9 Opdrachtgever is verplicht om medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Werkzaamheden en alle in verband hiermee redelijkerwijs noodzakelijke voorzieningen te treffen, onder andere door het hebben van de benodigde vergunningen en/of ontheffingen, het zorgdragen voor, het ter beschikking stellen aan alsmede het bereikbaar hebben voor MSB van water, hulpkraan, gas, licht, elektriciteit 220-380 volt, hulp- en bedrijfsmaterialen, gereed­schappen en veiligheidsmiddelen, één en ander in deugdelijke staat, ruimte voor het plaatsen van keten, magazijnopslag, parkeergelegenheid, goede en verharde aan- en afvoerwegen en een onder alle omstandigheden, ook voor (het rijden met) zware Inzamel­middelen en/of het plaatsen van en/of opnemen van zwaarbeladen materieel, geschikt en goed begaanbaar en toegankelijk werkterrein dan wel opstelplaats, waar zonder hinderlijke belemmeringen kan worden gewerkt, voorzien van een goed functionerend afwatering­systeem, alles voor rekening en risico van Opdrachtgever.
7.10 Opdrachtgever is verplicht om MSB tijdig voor de aanvang van de uitvoering van de Werkzaamheden van de benodigde informatie en aanwijzingen te voorzien, onder meer betreffende ter plaatse in acht te nemen, al dan niet van overheidswege gegeven, regels en instructies. Opdrachtgever staat er voor in dat Opdrachtgever aan de toepasselijke wet- en/of regelgeving voldoet en voor de aanvang van de Werkzaamheden in het bezit is van de noodzakelijke vergunningen.
7.11 Opdrachtgever staat er voor in dat door Opdrachtgever te beschikking gestelde zaken en/of inzamelmiddelen waaraan of waarmee de Werkzaamheden verricht worden, voor de Werk­zaamheden geschikt en veilig zijn en voldoen aan de geldende beladingsvoorschriften en veiligheidsvoorwaarden.
7.12 Opdrachtgever staat er voor in dat te ledigen en/of te vervoeren containers - indien van toepassing met gesloten deksel - op de dagen waarop ze worden geledigd en/of opgehaald  gereed staan op de openbare weg of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personeel en materieel van MSB, zodanig dat die plaatsing niet in strijd komt met veiligheids- en/of verkeersvoorschriften en geen gevaar oplevert voor MSB, personeel van MSB of derden. Opdrachtgever is verplicht om zo nodig te zorgen voor voldoende verlichting en/of bebakening van de te ledigen en/of te vervoeren containers en/of Afvalstoffen en de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen te treffen.
7.13 In geval een container verkeerd is beladen en/of is overbeladen, beladen is met andere Afvalstoffen dan is overeengekomen, de Afvalstoffen niet beantwoorden aan de door Opdrachtgever verstrekte omschrijving, het opgedragen transport van de Afvalstoffen in strijd is met eisen op grond van de vervoersregelgeving en/of indien de inzameling of transport een gevaar voor zaken, mensen of milieu oplevert dan wel op kan leveren, één en ander ter beoordeling van MSB, is MSB gerechtigd om de container niet te ledigen, de afvoer van de container en/of Afvalstoffen te weigeren en/of de container en/of de Afvalstoffen retour te zenden aan Opdrachtgever. Eventuele schade, kosten en/of boetes daaronder begrepen, als gevolg hiervan komt voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart MSB, personeel van MSB en door MSB ingeschakelde derden voor enige aanspraak in dit verband.
7.14 Opdrachtgever is verplicht MSB onverwijld op de hoogte te stellen van een verhuizing, overname en/of beëindiging van (de activiteiten van) Opdrachtgever. Bij verhuizing gaat de Overeenkomst automatisch mee (over) naar de nieuwe locatie van (de activiteiten van) Opdrachtgever, tenzij MSB aangeeft de Overeenkomst niet te willen voortzetten, bijvoorbeeld omdat de nieuwe locatie buiten haar werkgebied valt. Indien bij overname van (de activiteiten van) Opdrachtgever de Overeenkomst met MSB niet kan worden overgenomen door de overnemende partij en in het geval van beëindiging van (de activiteiten van) Opdrachtgever, dient Opdrachtgever MSB schadeloos te stellen.

8. Materialen en aansprakelijkheid

8.1 De Materialen blijven te allen tijde eigendom van MSB. Het is Opdrachtgever verboden de Materialen te verkopen, te verhuren dan wel anderszins te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen. Opdrachtgever vrijwaart MSB voor alle schade die MSB lijdt ten gevolge van het niet kunnen uitoefenen van haar eigendomsrechten ten aanzien van de Materialen.
8.2 Opdrachtgever zal er te allen tijde voor instaan dat de eigendom van MSB van de Materialen op geen enkele manier teniet zal gaan door natrekking of anderszins. Mocht, onverminderd de verplichtingen van Opdrachtgever zoals bepaald in dit artikel, de eigendom van de Materialen door natrekking of anderszins niet langer bij MSB rusten, dan zal Opdrachtgever aan MSB een niet voor matiging vatbare schadevergoeding verschuldigd zijn ter grootte van de boekwaarde van de Materialen onverminderd het recht van MSB om volledige schadevergoeding te vorderen.
8.3 Vanaf het moment dat de Materialen ter beschikking van Opdrachtgever zijn gesteld gaat het risico ter zake van verlies van of schade aan de Materialen over op Opdracht­gever. Alle Materialen worden geacht zich in goede staat te bevinden op het moment dat zij in de macht van Opdrachtgever komen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden klachten omtrent en/of gebreken aan de Materialen uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat de Materialen in de macht van Opdrachtgever zijn gebracht schriftelijk aan MSB te melden bij gebreke van verval van rechten.
8.4 Opdrachtgever is gehouden verlies van en/of schade aan de Materialen terstond schriftelijk aan MSB te melden. Onder schade wordt onder meer verstaan schade wegens brand, diefstal, besmeuring of het ontstaan van schade doordat schade veroorzakend afval wordt aangeboden. De beschadigde Materialen worden door MSB gerepareerd dan wel vervangen, één en ander ter beoordeling van MSB. MSB zal de kosten van reparatie of vervanging alsmede eventuele transportkosten afzonderlijk bij Opdrachtgever in rekening brengen.
8.5 Opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de behoorlijke bewaring van de Materialen. Opdrachtgever is gehouden om de Materialen op zorgvuldige wijze en volgens de bestemming te gebruiken, te behandelen, te beladen en schoon te houden.
8.6 Schade geleden door Opdrachtgever en/of derden, veroorzaakt door de Materialen nadat de Materialen in de macht zijn gekomen van Opdrachtgever, is voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart MSB, personeel van MSB en door MSB ingeschakelde derden voor en stelt hen schadeloos tegen alle aanspraken in dit verband.
8.7 Kosten vanwege de normale slijtage van de Materialen dan wel schade veroorzaakt aan de Materialen door toedoen van MSB komen voor rekening van MSB. Reparatie en/of vervanging van de Materialen door MSB of door MSB ingeschakelde derden dient door Opdrachtgever te worden gedoogd. Opdrachtgever heeft in geen geval recht op enige vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins.
8.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes die voortkomen uit de plaatsing van de Materialen op zijn terrein en de openbare weg al dan niet in overeenstemming met zijn aanwijzingen. Opdrachtgever vrijwaart MSB, personeel van MSB en door MSB ingeschakelde derden voor en stelt hen schadeloos tegen alle aanspraken in dit verband.
8.9 MSB is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor belemmeringen in het gebruik van de Materialen die derden aan Opdrachtgever toebrengen.
8.10 Opdrachtgever is gehouden de Materialen na beëindiging van de Overeenkomst in goede staat (en voor zover het containers betreft tevens leeg en schoon) en voor eigen rekening en risico aan MSB te retourneren.
8.11 Schade geleden door Opdrachtgever en/of derden, veroorzaakt door het gewicht van de Materialen (al dan niet gevuld met Afvalstoffen) tezamen met het gewicht van het Inzamelmiddel, ontstaan mede als gevolg van het vanaf of op het Inzamelmiddel plaatsen van de Materialen, is voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart MSB, personeel van MSB en door MSB ingeschakelde derden voor en stelt hen schadeloos tegen alle aanspraken in dit verband.

9. Producten

9.1 Het risico ter zake van de Producten gaat over op Opdrachtgever vanaf het moment van aflevering of, indien Opdrachtgever nalaat de zaken (tijdig) af te nemen, vanaf het moment dat MSB de Producten op de overeengekomen wijze en plaats voor aflevering aanbiedt.
9.2 Opdrachtgever dient de Producten steeds terstond na de aflevering te inspecteren. Eventuele reclames ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na aflevering schriftelijk aan MSB te worden meegedeeld, een en ander op straffe van verval van het recht van Opdrachtgever zich te beroepen op tekortkomingen. Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet.
9.3 De rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MSB zelf een vermeend gebrek heeft getracht te (laten) verhelpen.
9.4 Uitsluitend in geval van constatering en melding binnen de in dit artikel gestelde termijnen en voorwaarden en op de hier bedoelde wijze en mits een reclame aantoonbaar betrekking heeft op een aan MSB toerekenbare tekortkoming, zal MSB de betreffende tekortkoming opheffen door naar haar keuze aanvullende levering, vervanging, herstel of terugneming tegen creditering van Opdrachtgever ter zake van de door hem verschuldigde prijs. Een verdergaande aansprakelijkheid van MSB bestaat slechts indien deze Algemene Voorwaarden deze niet uitsluit. Op aanvullende levering of vervanging in gevolge het vorige lid van dit artikel zijn deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.
9.5 Indien MSB de Producten of onderdelen daarvan van derden betrekt, zijn de garantie­verplichtingen van MSB jegens Opdrachtgever nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens MSB. MSB zal ter zake van haar garantie­verplichtingen gekweten zijn indien en voor zover zij haar vordering in deze op de derde aan Opdrachtgever overdraagt.
9.6 De Producten blijven eigendom van MSB totdat zij volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen Opdrachtgever haar uit hoofde van enige Overeenkomst is verschuldigd. In geval van niet tijdige of onvolledige betaling is MSB bevoegd de haar in eigendom toebehorende zaken terug te nemen op kosten van Opdrachtgever, waaraan Opdrachtgever alle vereiste medewerking zal verlenen.

10. Afvalstoffen

10.1 Opdrachtgever dient zich te houden aan de aanwijzingen van MSB als vermeld in de Overeenkomst dan wel aanwijzingen die MSB op een later tijdstip mondeling of schriftelijk aan Opdrachtgever geeft, inzake de wijze waarop de Afvalstoffen dienen te worden aangeboden en/of verpakt.
10.2 De van overheidswege verplichte registratie betreffende de afvoer binnen de Overeen­komst van de Afvalstoffen, wordt verzorgd door MSB aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Dit ontslaat Opdrachtgever niet van zijn eigen registratieverplichtingen ter zake de afgifte van de Afvalstoffen.
10.3 De Afvalstoffen en, indien van toepassing, de emballage, zijn eigendom van MSB met ingang van het moment van Acceptatie, tenzij na Acceptatie blijkt dat de Afvalstoffen niet in overeenstemming zijn met de opgave/omschrijving van de Afvalstoffen als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden en/of het acceptatiereglement van MSB. Indien de Afvalstoffen niet overeenstemmen met de opgave en/of omschrijving van de Afvalstoffen als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden en/of het acceptatiereglement van MSB dan heeft het moment van Acceptatie niet plaatsgevonden.
10.4 Het moment van Acceptatie vindt uitdrukkelijk niet per definitie plaats op het moment van het in ontvangst nemen van de Afvalstoffen door MSB.
10.5 Indien de Afvalstoffen niet overeenstemmen met de opgave en/of omschrijving als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden en/of het acceptatiereglement van MSB, is MSB gerechtigd de Afvalstoffen retour te zenden aan Opdrachtgever. Een retourzending als hier bedoeld is voor rekening en risico van Opdrachtgever.
10.6 MSB is steeds gerechtigd om gedurende de Overeenkomst een monster van de Afval­stoffen te nemen dan wel de Afvalstoffen te keuren of te (laten) analyseren. Eventuele kosten verbonden aan de monstername, keuring of analyse komen voor rekening van Opdracht­gever.
10.7 In geval van inzameling van Afvalstoffen, met name met betrekking tot brandbare (bedrijfs)afvalstoffen, middels (rol)containers op basis van service-abonnementen, gaat MSB uit van een soortelijk gewicht van deze Afvalstoffen van max. 100 kg/m3. Indien blijkt dat het soortelijk gewicht als aangeboden naar boven afwijkt, is MSB steeds gerechtigd om de meerkosten ten opzichte van het abonnementstarief in rekening te brengen aan Opdracht­gever en/of heeft MSB het recht de tariefstelling aan te passen (in geval van stelselmatige afwijking naar boven).
10.8 De door MSB aangeboden Inzamelmiddelen worden vermoed geschikt te zijn voor de aard en hoeveelheid Afvalstoffen die Opdrachtgever aanbiedt aan MSB. Indien Opdrachtgever andere of meer Afvalstoffen aanbiedt aan MSB dan geschikt voor en/of passend in de Inzamelmiddelen (mede in licht van mogelijke (veiligheids-)risico’s), zal steeds gelden dat MSB voor deze Afvalstoffen meerkosten aan Opdrachtgever in rekening brengt en/of de lediging van het Inzamelmiddel tijdelijk nalaat of staakt.

11. Veiligheid en milieu

Opdrachtgever dient ter zake van de Afvalstoffen de van overheidswege en de bij MSB geldende, al dan niet in de Overeenkomst neergelegde dan wel gedurende de Overeenkomst mondeling of schriftelijk verstrekte, veiligheids- en milieuvoorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.

12. Intellectueel eigendom en geheimhouding

12.1 Het is Partijen niet toegestaan uit hoofde van de Overeenkomst of anderszins ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van de andere partij, in de ruimste zin van het woord, aan derden bekend te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, met uitzondering van publiekelijk bekende informatie of een wettelijke verplichting om de informatie bekend te maken.
12.2 Alle door MSB aan Opdrachtgever verstrekte tekeningen, documenten en gegevens blijven eigendom van MSB. MSB behoudt daarop het auteursrecht (waaronder ook de persoonlijk­heidsrechten) en het intellectueel eigendomsrecht.
12.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen, octrooien of ander rechten uit of van de Materialen en/of Inzamelmiddelen te verwijderen of te wijzigen.

13. Verwerking persoonsgegevens en privacybeleid

13.1 Op de verwerking van persoonsgegevens is de Privacyverklaring van MSB van toepassing. Deze Privacyverklaring is te vinden op de website van MSB.
13.2 MSB verzamelt en verwerkt informatie betreffende Opdrachtgever en functionarissen, personeel of vertegenwoordigers van Opdrachtgever (persoonsgegevens) in verband met het beheer van de relatie met Opdrachtgever alsmede de uitvoering van de Overeenkomst(en) en de te verrichten Werkzaamheden. In het kader hiervan is MSB gerechtigd om een analyse te maken van de persoonsgegevens om tot een betere service ten aanzien van Opdrachtgever te komen. MSB is tevens gerechtigd de persoonsgegevens te verwerken met het oog op marketing- en andere algemene doeleinden in verband met haar activiteiten, nu zij daarbij een gerechtvaardigd belang heeft.
13.3 Voor zover MSB persoonsgegevens verwerkt, zullen deze op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. MSB treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van verwerking.

14. Aansprakelijkheid

14.1 MSB is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever in verband met enige Overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MSB.
14.2 In geen geval is MSB aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat de Afvalstoffen niet voldoen aan de opgave en/of omschrijving van de Afvalstoffen als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden en/of het acceptatiereglement van MSB, onder andere, maar niet uitsluitend, veroorzaakt omdat de Verwerkings­inrichting de Afvalstoffen weigert. Eventuele Acceptatie doet niet af aan het bepaalde in dit artikel.
14.3 In geen geval is MSB aansprakelijk voor schade aan kabels, leidingen, buizen en dergelijke in de grond die door Opdrachtgever niet aan MSB zijn gemeld dan wel niet op de juiste plaats zijn gemeld dan wel indien Opdrachtgever nalaat een zogenoemde Klic-melding te doen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor deze schade en vrijwaart MSB ter zake volledig en Opdrachtgever stelt MSB schadeloos ter zake aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
14.4 In geen geval is MSB aansprakelijk voor (indirecte) schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, schade door (tijdelijke) stilstand, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade.
14.5 Schade die niet ontdekt en gemeld wordt binnen vijf werkdagen na voltooiing van de Werkzaamheden waarmee de schade rechtstreeks verband houdt of na aflevering van de Producten en/of Materialen, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
14.6 Onverminderd het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is de totale aan­spra­ke­lijk­heid van MSB jegens Opdrachtgever steeds beperkt tot het risico en het bedrag dat door MSB, mede in aanmerking genomen de prijs van het door haar geleverde en hetgeen in de branche gebruikelijk is, redelijkerwijs is te verzekeren, dan wel, voor zover dit lager is, de betreffende contractsom.
14.7 Onverminderd hetgeen is bepaald in dit artikel is de totale aan­spra­ke­lijkheid van MSB voor schade geleden door Opdrachtgever of door derden te allen tijde beperkt tot een bedrag van EUR 10.000,-.

15. Vrijwaring MSB en aansprakelijkheid Opdrachtgever

15.1 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van (de bedrijfsleiding van) MSB vrijwaart Opdrachtgever MSB, haar personeel en andere door MSB bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken (rechts)personen ter zake van aanspraken van derden tot vergoeding van directe en indirecte schade en/of kosten in verband met enige Overeenkomst.
15.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade door hem toegebracht aan het personeel en/of hulppersonen en/of de eigendommen van MSB en/of voor schade ontstaan naar aanleiding van aanwijzingen door of vanwege Opdrachtgever aan MSB, personeel van MSB en/of door MSB ingeschakelde derden gegeven.
15.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het gevolg is van het niet voldoen van de Afvalstoffen aan de opgave of omschrijving als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden en/of het acceptatiereglement van MSB.
15.4 Het gebruik van producten, verpakkingsmiddelen, Inzamelmiddelen en andere zaken door of vanwege Opdrachtgever ingezet, is en blijft voor risico van Opdrachtgever. Indien als gevolg van een ondeugdelijke verpakking, in de ruimste zin van het woord, schade ontstaat, is Opdrachtgever hiervoor steeds aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart MSB en stelt MSB schadeloos ter zake aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
15.5 Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan door het niet voldoen aan de verplichtingen in de Overeenkomst(en), deze Algemene Voorwaarden en het acceptatiereglement van MSB door Opdrachtgever.
15.6 In het geval Opdrachtgever MSB niet in staat stelt om haar diensten te verlenen, dan is MSB gerechtigd om in ieder geval 75% van de totale mis te lopen omzet over de overeengekomen contractperiode in rekening te brengen, onverminderd het recht van MSB om volledige schadevergoeding te vorderen.

16. Overmacht

16.1 Overmacht voor MSB bestaat indien de nakoming van enige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk wordt verhinderd of bemoeilijkt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten haar macht is gelegen, zoals - maar niet beperkt tot - overheidsmaatregelen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (natuur-)rampen, staking, uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, stremmingen van vervoer en andere transportstoringen, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen, bovenmatig ziekteverzuim, vertraagde verstrekking aan MSB van bij derden bestelde zaken of diensten, vertraagde of niet-acceptatie van de Afvalstoffen door een Verwerkingsinrichting, intrekking van vergunningen, storingen in de bedrijfsvoering van MSB dan wel storingen in de bedrijven van haar Afnemers of toeleveranciers of in andere bedrijven van derden waarop MSB is aangewezen voor het kunnen uitvoeren van de Overeenkomst.
16.2 MSB is gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of haar Werkzaamheden op te schorten in geval van overmacht. Indien de periode waarin MSB door overmacht niet in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen en/of haar Werkzaamheden uit te voeren langer duurt dan dertig dagen, dan hebben zowel MSB als Opdrachtgever het recht om de Over­een­komst te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, zonder tot enige schadevergoeding verplicht of gerechtigd te zijn. Indien Opdrachtgever dit recht uitoefent dan is hij gehouden om voor eigen rekening en risico de Afvalstoffen terug te nemen indien de Overeenkomst daar op ziet.
16.3 Indien MSB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan dan wel slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen is zij gerechtigd hiervoor afzonderlijk te factureren.

17. Duur, exclusiviteit, opzegging, opschorting en ontbinding

17.1 Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een periode van zestig maanden.
17.2 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, zijn beide Partijen gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen het einde van de looptijd van de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. De opzegging dient schriftelijk door middel van een aangetekende brief te geschieden.
17.3 Indien de Overeenkomst niet tijdig is opgezegd conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, zal na het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst de Overeenkomst steeds automatisch verlengd worden met een periode gelijk aan de oorspronkelijke contractperiode met een minimum van één jaar, tenzij Partijen schriftelijk geen dan wel een andere verlengingsperiode zijn overeengekomen.
17.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de looptijd van de Overeenkomst met betrekking tot dezelfde Afvalstoffen als die waarop de Overeenkomst met MSB betrekking heeft, vergelijkbare overeenkomsten, onder welke benaming of constructie dan ook, af te sluiten met derden waarvan de ingangsdatum ligt tijdens de looptijd van de Overeenkomst met MSB. Opdrachtgever is gehouden om gedurende de duur van de Overeenkomst alle bij hem vrijkomende Afvalstoffen die omschreven zijn in de Overeenkomst exclusief aan MSB aan te bieden.
17.5 In geval van overtreding van het vorige lid van dit artikel is Opdrachtgever, zonder vooraf­gaande ingebrekestelling, een direct opeisbare boete verschuldigd van 50% van de (in het verleden gerealiseerde dan wel verwachte) jaaromzet maal de resterende looptijd, een en ander onverminderd het recht van MSB om daarnaast schadevergoeding te vorderen indien en voor zover de werkelijke schade meer bedraagt dat de in het kader van dit artikel verbeurde boete.
17.6 Behoudens in het geval Opdrachtgever daartoe wegens verzuim van MSB gerechtigd zou zijn, is Opdrachtgever niet bevoegd een Overeenkomst tussentijds op te zeggen, te ontbinden of anderszins te beëindigen. Opdrachtgever zal alsdan gehouden zijn MSB te compenseren, onverminderd het recht van MSB op schadevergoeding.
17.7 In geval de hoeveelheid en/of de aard en/of de samenstelling van de Afvalstoffen afwijkt van de opgave en/of omschrijving als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden en/of het acceptatiereglement van MSB dan wel van het resultaat van de analyse na monsterneming als voorzien in deze Algemene Voorwaarden of van hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst werd bepaald, in geval niet is voldaan aan de wettelijke voorschriften of voorschriften van MSB betreffende omschrijvingen, etikettering, verpakking en dergelijke, één en ander ter beoordeling van MSB, in geval van surseance van betaling van Opdrachtgever, (aanvraag van het) faillissement van Opdrachtgever, (besluit tot) ontbinding van Opdrachtgever, (besluit tot) gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming van Opdrachtgever, beslag op een belangrijk deel van het vermogen van Opdrachtgever, het ook na een schriftelijke ingebrekestelling niet of niet volledig nakomen door Opdrachtgever van enige contractuele verplichting jegens MSB, worden alle bedragen die Opdrachtgever uit hoofde van enige Overeenkomst met MSB is verschuldigd direct geheel opeisbaar. MSB is in die gevallen bevoegd om de uitvoering van enige met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst op te schorten dan wel om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring gericht aan Opdrachtgever te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
17.8 Opdrachtgever is verplicht om de Afvalstoffen omschreven in de Overeenkomst die in gevolge het vorige lid van dit artikel is ontbonden, op eerste verzoek van MSB voor eigen rekening en risico terug te nemen, tenzij Partijen met inachtneming van het volgende lid van dit artikel een nieuwe Overeenkomst aangaan met betrekking tot de Afvalstoffen. Opdrachtgever is in geval van ontbinding verplicht de door MSB reeds ter uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten alsmede de door MSB eventueel geleden schade te vergoeden.
17.9 MSB kan ter zake van de Afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking heeft een nieuwe Aanbieding doen, maar is daartoe niet verplicht. De eigendom en het risico van de Afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking heeft, wordt geacht pas op MSB over te gaan, zodra de gewijzigde of vervangende Overeenkomst tot stand is gekomen en MSB de Afvalstoffen conform deze Algemene Voorwaarden geaccepteerd heeft.

18.      Acceptatiereglement

18.1 Dit acceptatiereglement en het acceptatiereglement van MSB dat te vinden is op de website van MSB zijn van toepassing op het aanbieden en accepteren van Afvalstoffen die door Opdrachtgever worden aangeboden bij de Verwerkingsinrichtingen van MSB te Boxtel dan wel een door MSB aangewezen locatie. Voor zover de aangewezen locatie een locatie van een derde is geldt ook het acceptatiereglement van de betreffende derde. Dit acceptatiereglement en het acceptatiereglement van MSB dat te vinden is op de website van MSB zijn ook van toepassing op het aanbieden van Afvalstoffen in de door MSB geplaatste containers of Afvalstoffen die door MSB worden opgehaald. Door het aanbieden van de Afvalstoffen stemt Opdrachtgever in met dit reglement en het acceptatiereglement van MSB dat te vinden is op de website van MSB.
18.2 Afwijkingen van het reglement en het acceptatiereglement van MSB dat te vinden is op de website van MSB zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door MSB zijn aanvaard. Afwijkingen gelden slechts voor de duur of de hoeveelheid zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen Opdrachtgever en MSB. Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in strijd zijn met vigerende wettelijke bepalingen.
18.3 De Verwerkingsinrichtingen zijn alleen toegankelijk voor personeel van de Verwerkings­inrichting en/of MSB en - na verkregen toestemming - personen die namens Opdrachtgever aan te bieden Afvalstoffen aanvoeren of personen die iets komen ophalen. Indien deze personen hinder veroorzaken of de normale gang van zaken binnen de Verwerkingsinrichting belemmeren, kan hen de toegang tot de Verwerkingsinrichting ontzegd worden.
18.4 De Verwerkingsinrichting(en) van MSB is/zijn geopend op werkdagen van 07.00 tot 17.00 uur, waarbij pauze gehouden wordt van 09.00 tot 09.30 uur en van 12.30 tot 13.00 uur.
18.5 Gevaarlijk afval (“Eural”) en/of vertrouwelijke data, zowel op papier als digitaal, mogen niet bij de Verwerkingsinrichtingen van MSB of in een door MSB geplaatste container worden aangeboden. Doet Opdrachtgever dit toch, dan worden deze Afvalstoffen geweigerd.
18.6 Indien Opdrachtgever gevaarlijk afval en/of vertrouwelijke data, zowel op papier als digitaal, te verwijderen heeft, dan kan MSB een Aanbieding doen om een afvalstroomnummer aan te vragen waardoor deze afvalstoffen rechtstreeks kunnen worden afgevoerd naar een geschikte verwerker/derde. In geval van twijfel worden monsters genomen die zullen worden onderzocht op ver­ontreinigingen. In afwachting van de uitslag van dit onderzoek worden de afvalstoffen tijdelijk opgeslagen. Indien de afvalstoffen niet voldoen aan de eisen, zullen de extra kosten (van tijdelijke opslag en onderzoek) aan Opdrachtgever worden doorberekend.
18.7 Niet geaccepteerde Afvalstoffen dienen onmiddellijk door of namens Opdrachtgever te worden afgevoerd. Dat geldt ook voor Afvalstoffen die aanvankelijk geaccepteerd waren, maar waarvan later blijkt dat ze geheel of gedeeltelijk ten onrechte geaccepteerd zijn. Indien Opdrachtgever, ook na schriftelijke aanzegging, geen gevolg geeft aan het verzoek van MSB om de opgeslagen Afvalstoffen te verwijderen, dan zullen deze Afvalstoffen voor rekening van Opdrachtgever worden afgevoerd. Opdrachtgever en door Opdrachtgever in te schakelen derden kan in dat geval tevens voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot de Verwerkingsinrichting worden ontzegd.
18.8 Afvalstoffen moeten zodanig worden aangeleverd dat zij geen aanleiding geven tot verstuiving en dat onderweg niets van de lading verloren gaat.
18.9 Alleen bewerkbare niet-gevaarlijke afvalstoffen worden door de Verwerkings­inrichtingen van MSB zelf geaccepteerd. Het gaat dan om de volgende soorten niet-gevaarlijk (bedrijfs)afval : grof huishoudelijk afval, reinigingsdienstafval, bedrijfsafval, KWD-afval en niet-proces gerelateerd industrieel afval, agrarisch, tuinbouw- en veilingafval, bouw- en sloopafval en overige afvalstoffen zoals hierna expliciet benoemd. Bouw- en sloopafval en daaraan naar aard en samenstelling gelijkwaardige afvalstoffen worden geaccepteerd tenzij het (deels) gevaarlijke afvalstoffen betreft. Een uitgebreider overzicht, waarbij in voorkomend geval ook is aangegeven welke afvalstoffen niet geaccepteerd worden staat in het acceptatiereglement van MSB dat te vinden is op de website van MSB. Dat overzicht is indicatief en niet uitputtend. 
18.10 De vervoerder van de Afvalstoffen moet zich melden bij de weegbrugmedewerker of de beheerder van de Verwerkingsinrichting. Personeel van MSB en/of de Verwerkingsinrichting beoordeelt of de aangeboden Afvalstoffen worden geaccepteerd. Hierbij wordt uitgegaan van de door (de vervoerder van) Opdrachtgever te verstrekken gegevens, zoals hierna in dit artikel genoemd, en een door personeel van MSB en/of de Verwerkingsinrichting uitgevoerde inspectie van de aangeboden Afvalstoffen.
18.11 Personeel van MSB en/of de Verwerkingsinrichting bepaalt in welke categorie de aangeboden Afvalstoffen worden ingedeeld.
18.12 Het gewicht van de aangeboden Afvalstoffen wordt bepaald door weging met behulp van de op het terrein van de Verwerkingsinrichting aanwezige geijkte weegbrug.
18.13 Van elke aangevoerde en geaccepteerde vracht wordt een acceptatiebiljet (weegbon) opgemaakt waarop de volgende gegevens worden vermeld:

 • bonnummer;
 • afvalstroomnummer;
 • datum en tijd van binnenkomst;
 • gegevens van Opdrachtgever;
 • de handtekening van Opdrachtgever (indien mogelijk);
 • de herkomst van de Afvalstoffen (bouwproject, sorteer­inrichting, sloopobject e.d.);
 • de hoeveelheid afval;
 • de aard en samenstelling;
 • de soort/categorie volgens het acceptatiereglement;
 • de naam van de vervoerder die door Opdrachtgever is ingeschakeld;
 • het kenteken van het vervoermiddel.

Weegbonnen worden gedurende een periode van drie jaar bewaard door de administratie van MSB.

18.14 Na acceptatie en weging mogen de aangevoerde Afvalstoffen worden gelost. Hierbij dient de vervoerder van Opdrachtgever de aanwijzingen van het personeel van de Verwerkingsinrichting op te volgen.
18.15 Overeengekomen verwerkingstarieven gelden per ton en worden jaarlijks, of als daarvoor reden bestaat tussentijds, aangepast. De verwerkingstarieven worden berekend over de gewogen hoeveelheid en volgens de door het personeel van MSB en/of de Verwerkings­inrichting aangegeven categorie-indeling. Op de factuur worden de volgnummers van de weegbonnen vermeld.
18.16 Opdrachtgever en/of de door Opdrachtgever ingeschakelde vervoerder is aansprakelijk voor schade die door hen, door hun personeel en/of door hun gebruikt materieel veroorzaakt wordt, dan wel door de door en/of namens hen aangevoerde Afvalstoffen of andere materialen, toegebracht aan (het personeel en/of de eigendommen van) MSB en/of de Verwerkings­inrichting dan wel derden. Opdrachtgever vrijwaart MSB in deze gevallen voor alle schade-aanspraken, ook van derden, ongeacht de oorzaak van de schade.
18.17 MSB en/of de Verwerkingsinrichting aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het betreden van en rijden op terreinen van de Verwerkingsinrichting.

19. Slotbepalingen

19.1 MSB is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een groeps- en/of dochtermaatschappij dan wel aan een derde. Opdrachtgever verleent op voorhand toestemming en medewerking aan iedere volledige of gedeeltelijke overdracht van de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst (contractsovername) aan een derde.
19.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van de Overeenkomst of enige rechtsbetrekking tussen Partijen zullen worden berecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.
19.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is/zijn laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verplichten zich om alsdan (een zodanige) regeling(en) te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling(en) zoveel mogelijk benadert/benaderen.
19.4 MSB is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard, indien MSB niet binnen veertien dagen na de schriftelijke mededeling van MSB dat de wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk bezwaar daartegen heeft ontvangen.
19.5 Opdrachtgever is er mee bekend en gaat er expliciet mee akkoord dat Overeenkomsten ook langs digitale weg worden besproken, opgesteld, beoordeeld, geaccepteerd en/of gesloten en dat zodoende afspraken die op deze wijze tot stand zijn gekomen als rechtsgeldig gesloten Overeenkomsten gelden tussen Partijen.
19.6 Opdrachtgever is er tevens mee bekend en gaat er expliciet mee akkoord dat MSB de tussen haar en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) digitaal archiveert, hetzij rechtstreeks door middel van de programmatuur waarmee Partijen de afspraken hebben vastgelegd en tot een Overeenkomst zijn gekomen, hetzij indirect door middel van het archiveren van een scan (pdf-file of vergelijkbaar) van een originele Overeenkomst. Partijen merken de aldus gedigitaliseerde versie van de Overeenkomst aan als de originele Overeenkomst die Partijen bindt en dezelfde rechts- en bewijskracht heeft als ware het een schriftelijke versie van de Overeenkomst.

Algemene Voorwaarden van MSB Groep B.V., Milieu Service Brabant B.V. en MSB Containers & Recycling B.V. | Versie december 2019

Kvk-nummer: 61135658 | Btw-nummer: NL8542.23.526B01