Algemene voorwaarden

PARAGRAAF A - ALGEMEEN

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Wagenaars
De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid:

 1. H. Wagenaars Aanneming, Transport, Handel en Verhuur B.V.
 2. Henk Wagenaars Aannemers- & Transportmaatschappij B.V.
 3. H. Wagenaars Grond- en Bouwstoffen B.V.
 4. Henk Wagenaars Zandexploitatie Boxtel B.V.
 5. Milieu Service Brabant B.V.
 6. Alle overig vennootschappen gelieerd aan een van de onder de punten 1 t/m 5 genoemde vennootschappen;

alle gevestigd te Boxtel, hierna alle afzonderlijk en gezamenlijk te noemen “Wagenaars”, die deze voorwaarden van toepassing verklaren in het kader van een offerte aan of Overeenkomst met een Opdrachtgever.

Opdrachtgever
De (rechts)persoon die Wagenaars een opdracht geeft voor het leveren van diensten, of daarvoor een offerte ontvangt.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen Wagenaars en Opdrachtgever.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten door Wagenaars aan Opdrachtgever en maken deel uit van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever en zijn van toepassing op alle precontractuele situaties tussen Wagenaars en Opdrachtgever, inclusief onderhandelingen en offertes, ook indien deze niet leiden tot het sluiten van een Overeenkomst.
  2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Wagenaars zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
  3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
  4. De Overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.
  5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert.
  6. Bij verschil tussen de gedeponeerde tekst van deze voorwaarden en teksten, die anderszins worden gedrukt, vertaald en/of verspreid, zal uitsluitend de gedeponeerde tekst gelden.
  7. Een specifieke bepaling in deze algemene bedrijfsvoorwaarden prevaleert boven een meer algemene bepaling.

 ARTIKEL 3 – OFFERTES

  1. Alle offertes van Wagenaars zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd betreft. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door Opdrachtgever, heeft Wagenaars het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
  2. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor Wagenaars slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Wagenaars is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie.
  3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1. hebben offertes van Wagenaars een beperkte geldigheidsduur van 90 dagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven.

ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

  1. De Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke aanvaarding of bevestiging door Wagenaars van een opdracht van Opdrachtgever binnen vijf werkdagen na ontvangst van een opdracht of door het feitelijk uitvoeren van de betreffende order door Wagenaars.
  2. Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.
  3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van kredietwaardigheid van Opdrachtgever.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

  1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
  2. Prijzen zijn in euro’s.
  3. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen en verzekeringstarieven, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Wagenaars gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
  4. Indien de uitvoering van de opdracht aan Wagenaars op verzoek van Opdrachtgever of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij Opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, dan is Wagenaars gerechtigd de prijzen te verhogen met extra kosten als gevolg hiervan, zoals renteverlies.

ARTIKEL 6 – BETALING

  1. De betaling van de facturen van Wagenaars dient effectief te geschieden in de valuta als aangegeven op de betreffende facturen, binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting, inhouding of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De op de bankgiroafschriften van Wagenaars aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
  2. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens Wagenaars heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Wagenaars op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
  3. Alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvraag, incassokosten, alsmede de kosten van door Wagenaars in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.
  4. Opdrachtgever is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Wagenaars telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen, ter grootte van de bedragen als aangegeven door Wagenaars. Wagenaars is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen.
  5. Wagenaars is gerechtigd naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen, indien Wagenaars goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
  6. Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien Wagenaars hiertegen niet binnen acht dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen.

ARTIKEL 7 – TOEGANG EN WERKTIJDEN

  1. Wagenaars en haar hulppersonen hebben te allen tijde het recht terreinen en gebouwen te betreden, waarop eigendom en/of onderpanden van Wagenaars aanwezig zijn, dan wel waar Wagenaars toegang nodig heeft in verband met het leveren, dan wel met het terugnemen of ongedaan maken van haar prestatie.
  2. De Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat Wagenaars tijdig kan beschikken over het terrein of het water, waarop of waarin de werkzaamheden door Wagenaars moeten worden verricht.
  3. De Opdrachtgever zal tijdig zorgdragen voor een deugde¬lijk verharde en voldoende brede weg, welke geschikt is voor de aan- en afvoer van zaken met zware voertui¬gen, inclusief de door Wagenaars voor de te leveren diensten gewenste werktuigen.
  4. Indien noodzakelijk zal de Opdrachtgever zorg¬dragen voor de vereiste ontheffingen en/of ver¬gunnin¬gen voor de voormelde aan- en afvoer van en naar de plaats vanaf de door Wagenaars¬ aan te wijzen openbare weg.
  5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Wagenaars gerechtigd te leve¬ren op alle dagen en uren. De Opdrachtgever zal tijdig zoda¬nige maat¬regelen nemen dat Wagenaars hiertoe in staat is.
  6. Nationale verkeersregels zijn van toepassing op de bedrijfsterreinen van Wagenaars, met inachtneming van het hierna bepaalde. Op de bedrijfsterreinen van Wagenaars hebben alle voertuigen van Wagenaars voorrang. De maximum snelheid op de bedrijfsterreinen van Wagenaars is 15 kilometer per uur.
   Parkeren is uitsluitend toegestaan indien Opdrachtgever hiervoor van Wagenaars toestemming heeft verkregen en dan alleen nog op de gemarkeerde parkeerplaatsen.
  7. Indien de Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde het bedrijf van Wagenaars betreedt, zal de Opdrachtgever of deze derde zich uitsluitend begeven naar of in voor het publiek vrij toegankelijke gedeelten welke als zodanig zijn bestemd, dan wel aangeduid.

ARTIKEL 8 - LEVERTIJDEN EN TERMIJNEN

  1. Levertermijnen en andere termijnen gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door Wagenaars opgegeven, dan wel overeengekomen termijnen zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Wagenaars zal zich tot het uiterste inspannen om deze termijnen in acht te nemen.
  2. Opgegeven of overeengekomen termijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige nakoming dient Wagenaars schriftelijk door Opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn voor nakoming alsnog moet worden gegeven.
  3. Levertermijnen zullen worden opgeschort indien en zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens Wagenaars, dan wel indien Opdrachtgever niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn verplichting de voor het leveren van de prestatie noodzakelijke informatie te verschaffen, dan wel indien Opdrachtgever niet of niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen in verband met de afname en/of verwerking van door de Opdrachtgever aangeboden zaken (zoals het verkrijgen van de benodigde vergunningen).
  4. Wagenaars is gerechtigd geen nieuwe prestaties te leveren, indien en zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens Wagenaars.
  5. Wagenaars is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet nakomen van levertijden of andere termijnen.

ARTIKEL 9 – VERGUNNINGEN

  1. Opdrachtgever dient er op zijn kosten voor zorg te dragen dat hij over de juiste vergunningen beschikt, welke op basis van de wet vereist zijn voor de uitvoering van de door Wagenaars op basis van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden. Het bepaalde in de voorgaande zin geldt niet voor zover op basis van de wet expliciet volgt dat Wagenaars exclusief dient te beschikken over een vergunning ter uitvoering van de uit de Overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden.

ARTIKEL 10 - WANPRESTATIE/BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST/ SCHADEVERGOEDING/OPSCHORTING

Indien:

   • Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt; of
   • een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Opdrachtgever of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever wezenlijk wijzigt naar de mening van Wagenaars; of
   • Opdrachtgever enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen jegens Wagenaars niet of niet geheel nakomt; of
   • Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
   • beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Opdrachtgever jegens Wagenaars onmiddellijk opeisbaar zijn. Wagenaars is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd Wagenaars’ overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding. Wagenaars is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

  1. Wagenaars is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van Wagenaars, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Wagenaars verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, dan wel, voor zover dit lager is, de betreffende contractsom.
  2. Wagenaars is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke) en andere gevolgschade. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
  3. Wagenaars is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook niet indien sprake is van opzet of grove schuld van deze hulppersonen.
  4. Wagenaars is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten hoe ook genaamd, indien deze schade en/of kosten voort¬vloeien uit diensten, werkzaamheden en/of leveringen welke om niet zijn geschied.
  5. Wagenaars is niet aansprakelijk voor schade hoe ook genaamd of ontstaan, indien een Opdrachtgever of enige derde, een beladen vrachtauto of getrokken voertuig tijdelijk parkeert op één van de terreinen van Wagenaars, zonder dat aan Wagenaars opdracht is verstrekt voor het verrichten van in- of uitslag.
  6. De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden niet in geval van opzet en/of grove schuld van Wagenaars zelf.

ARTIKEL 12 – VRIJWARING/AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER

  1. Indien de Opdrachtgever, op grond van het toe¬pas¬selijke recht, van deze Algeme¬ne Voor¬waarden, dan wel op grond van enige Overeenkomst aansprakelijk is en Wagenaars wordt in dat kader door een derde aangesproken, zal de Opdrachtgever Wagenaars volledig vrijwaren en de door Wagenaars geleden schade vergoeden.
  2. Indien de Opdrachtgever of de door deze ingeschakelde derde zich op de bedrijfsterreinen van Wagenaars begeven, geschiedt dit voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever. Indien Wagenaars door of namens een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade welke is ontstaan door of tijdens het verblijf op (een van de) bedrijfsterreinen van Wagenaars, zal de Opdrachtgever Wagenaars vrijwaren en alle schade, alsmede de kosten in en buiten rechte vergoeden.
  3. Indien Wagenaars werkzaamheden buiten haar bedrijf verricht, zal de Opdrachtgever zodanige maatregelen treffen dat de veiligheid van personen en zaken bij werkzaamheden van Wagenaars gewaarborgd is en blijft.
  4. Opdrachtgever zal Wagenaars vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Wagenaars terzake van gebruik van door Opdrachtgever toegezonden tekeningen, monsters, modellen of andere zaken respectievelijk gegevens.

ARTIKEL 13 – OVERMACHT

  1. Indien Wagenaars door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Wagenaars gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Wagenaars op betaling door Opdrachtgever voor reeds door Wagenaars verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel is Wagenaars gerechtigd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Wagenaars zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal Wagenaars alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
  2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Wagenaars tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, weersomstandigheden, waardoor - zoals gebruikelijk is in de bouw - niet kan worden gewerkt (zoals vorst), werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van Wagenaars of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit Wagenaars’ magazijnen of werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Wagenaars kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt. Overmacht van toeleveranciers van Wagenaars wordt tevens geacht overmacht te zijn van Wagenaars.

ARTIKEL 14 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

  1. Wagenaars verzamelt en verwerkt informatie betreffende de Opdrachtgever en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van de Opdrachtgever (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met de Opdrachtgever. In het kader hiervan is Wagenaars gerechtigd een analyse te maken van de persoonlijke gegevens om tot een betere service ten aanzien van de Opdrachtgever te komen. Wagenaars is tevens gerechtigd de persoonlijke gegevens te verwerken met het oog op marketing en andere algemene doeleinden in verband met haar activiteiten. De Opdrachtgever stemt ermee in dat Wagenaars de persoonlijke gegevens verwerkt voor die doeleinden.
  2. De Opdrachtgever stemt er voorts mee in dat Wagenaars persoonlijke gegevens doorgeeft aan andere deelnemers van de groep waarvan Wagenaars deel uitmaakt, waar ook ter wereld. De Opdrachtgever stemt er tevens mee in dat Wagenaars persoonlijke gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is om de opdracht van de Opdrachtgever uit te voeren.
  3. De Opdrachtgever dient er te allen tijde voor zorg te dragen dat hij in verband met het voorgaande beschikt en blijft beschikken over de noodzakelijke toestemming van zijn functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers.
  4. Opdrachtgever zal Wagenaars in verband met het bovenstaande schadeloos stellen en vrijwaren ter zake vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers of de Registratiekamer).

ARTIKEL 15 – UITVOERING

Wagenaars is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 16 – HOOFDELIJKHEID

Indien met de Opdrachtgever verschillende personen en/of bedrijven worden aangeduid, zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

ARTIKEL 17 - TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

  1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
  2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een Overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Wagenaars is gevestigd, onverminderd het recht van Wagenaars een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen de Opdrachtgever is gevestigd.

ARTIKEL 18 – WIJZIGINGEN

Wagenaars is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard, indien Wagenaars niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van Wagenaars dat de wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

PARAGRAAF B - SPECIALE REGELING VOOR VERVOER

ARTIKEL 19 - VERVOER

  1. Deze paragraaf is mede van toepassing op Overeenkom¬sten welke betrekking hebben op het vervoer van goederen.
  2. Waar in dit onderdeel de navolgende begrippen worden ge¬bruikt, zullen zij mede de daarachter vermelde betekenis hebben.
   Bijkomende kosten: alle kosten welke ontstaan buiten grove schuld van Wagenaars en welke niet in een prijs zijn inbegrepen, zoals dit altijd het geval zal zijn met betrekking tot onder andere laad- en loskosten, kosten van overslag en opslag, douane-, telefoon-, porto-, tol-, transito-, pont- en veerkosten en verder alle kosten welke ontstaan door onvoorziene omstandigheden.
   Vervoer: alle voorbereidende en uitvoeringswerkzaamheden ter uitvoering van vervoerovereenkomsten, zijnde geen “eigen vervoer”.
   AVC: Algemene Vervoercondities 1983, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
   CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg.
  3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal een vrachtprijs altijd worden berekend over de bruto laad¬ruim¬te, welke ten behoeve van een lading wordt ingezet.
  4. De Opdrachtgever zal - alvorens met het laden wordt aangevangen - een volledig ingevulde vrachtbrief aanbie¬den. Na het laden zal Wagenaars de vrachtbrief ondertekenen. Een door Wagenaars gegeven verkla¬ring van “goede ontvangst” op de vrachtbrief, heeft uitsluitend de betekenis dat - mede gelet op de aard, het gebruik, de leeftijd en de soort van de container - geen zeer ongebruikelijke uiterlijk duidelijk waarneembare bescha¬digingen, gebreken of defecten zijn waargenomen.
  5. Indien de Opdrachtgever de inhoud, de kwaliteit of alle bijzon¬derheden van de te vervoeren goederen onderzocht wil hebben bij de inontvangstneming door Wagenaars, dient de Opdrachtgever dit voor het sluiten van de Over¬eenkomst aan Wagenaars te melden. De kosten van onderzoek en registratie zijn niet in de overeengeko¬men vrachtprijs begrepen en zullen door de Opdrachtgever worden vergoed.
  6. Laad-, los-, stuw- afdek- en sjorwerkzaamheden zullen worden verricht door de Opdrachtgever. Indien Wagenaars deze werkzaamheden verrichten zal, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De kosten hiervan zijn nimmer in de overeengekomen vrachtprijs inbegrepen.
  7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal Wagenaars het vervoer verrichten met het daartoe door Wagenaars gebruikelijk ingezette materiaal. Wagenaars is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of tenietgaan van een goed, welke indi¬rect of direct het gevolg is van ongeschiktheid van materiaal, tenzij de Opdrachtgever - voor het sluiten van de Overeenkomst - schriftelijk heeft aangegeven dat de container met speciaal materiaal vervoerd dient te worden. Onder “speciaal materiaal” wordt hier begrepen: luchtgeveerd, huif, kasten, koel, vries, verwarmd, zwaar dan wel van (speciale) hulpmiddelen voorzien materiaal.
  8. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en door de Opdrachtgever uitdrukkelijk op de vrachtbrief wordt aangegeven, zal Wagenaars een rembourszending afleveren tegen overhandiging van een cheque. Het niet gedekt zijn van een cheque, dan wel valsheid of onwaarde van door Wagenaars ontvangen geld of waardepapieren komt voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
  9. Wagenaars is gerechtigd de overeengekomen vrachtprijs te verhogen met bijkomende kosten.
  10. Op binnenlands vervoer over de weg zijn naast deze algemene voorwaarden van toepassing de AVC, voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden niet wordt afgeweken.
  11. Op grensoverschrijdend vervoer over de weg zijn van toepassing het CMR, alsmede de niet met het CMR strijdige bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
  12. Ten aanzien van het vervoer over de weg van gevaarlijke zaken of zaken welke gevaarlijke stoffen bevatten zijn naast de AVC dan wel CMR aanvullend van toepassing de Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de weg.

PARAGRAAF C - SPECIALE REGELING VOOR AANNEMING VAN WERK

ARTIKEL 20 - AANNEMING

  1. Deze paragraaf is mede van toepassing op Overeenkomsten betreffende aanneming van werk.
  2. Zaken, waaronder begrepen bouwstoffen, afval en materialen welke vrij¬komen bij de uitvoering van de Overeenkomst en waarvan de Opdrachtgever schriftelijk te kennen heeft gegeven dat hij deze zaken wenst te behouden, dienen onverwijld door hem van de betreffende locatie te worden verwijderd. Verwijderen door Wagenaars is niet in de overeengekomen prijs inbegrepen.
  3. De Opdrachtgever verzekert de leveringen van Wagenaars, door middel van een CAR-polis - mede ten behoeve van Wagenaars -, tegen iedere vorm van schade, voor een zodanig bedrag dat voormelde schade door middel van de verzekeringspenningen kan worden gedekt. De Opdrachtgever zal bij de verzekeraar regres op Wagenaars uitsluiten.
  4. Wagenaars is te allen tijde gerechtigd inzage te verkrijgen in de polis en de polisvoorwaarden alsmede van de betaling der premie.

ARTIKEL 21 - GROND

  1. De grond dient door de Opdrachtgever te wor¬den onderzocht conform het vigerende Bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlaktewaterenbescherming. Tenzij de Opdrachtgever voor het aanbod zijdens Wagenaars uitdrukkelijk en schriftelijk anders aan Wagenaars heeft medegedeeld, is iedere aanbieding van Wagenaars gebaseerd op een gesteldheid en samenstelling van de grond welke geen speciale voor¬zieningen en/of meerwerk wenselijk of noodzakelijk maakt voor de prestatie van Wagenaars.
  2. Grondonderzoeken en/of sonderingen welke door Wagenaars worden gedaan, geschieden geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
  3. Ingeval bij de uitvoering van een Overeenkomst grond is betrokken, waarin, -naast, -onder, -boven, -op of -aan door Wagenaars (af)geleverd zal worden, draagt de Opdrachtgever het volledige risico voor de gesteldheid, geschiktheid en voor het risico van beschadiging, verlies of tenietgaan van de grond en van al hetgeen zich erop, -onder, -boven, -in of -naast bevindt, in verband met de prestaties van de Wagenaars.
  4. Tenzij uitdrukkelijk schrifte¬lijk anders is overeengekomen, zal Wagenaars geen zorgdragen voor aansluiting van de goederen op het elektriciteit-, gas-, en waternet. Indien Wagenaars voor aansluiting op het elektriciteit-, gas-, en/of waternet zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
  5. Ter voorkoming van schade welke direct, dan wel indirect het gevolg kan zijn van de (af)levering van een prestatie zijdens Wagenaars, zal de Opdrachtgever tijdig en afdoende informatie verstrekken aan - en zonodig regelingen treffen met - derden.

ARTIKEL 22 - LOCATIE

  1. De Opdrachtgever draagt tijdig zorg voor het gereed maken van de locatie waarop Wagenaars zal (af)leveren. De locatie dient onder meer geheel ontruimd te zijn en op behoorlijke wijze te zijn afgezet.
  2. De Opdrachtgever zal duidelijk zichtbare markeringen plaatsen op plaatsen waar schade aan, in, naast, onder of boven de grond, alsmede de in de grond bevindende leidingen en kabels en dergelijke kan ontstaan door enigerlei activiteit verbandhoudende met de uitvoering van de Overeenkomst door of namens Wagenaars.
  3. De markeringen worden zodanig aangebracht, dat het uitvoeren van de prestatie door Wagenaars daardoor niet zal worden bemoeilijkt.
  4. Indien het plaatsen van markeringen redelijkerwijs niet mogelijk is, dient de Opdrachtgever Wagenaars onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van de exacte locaties waar schade door levering van de prestatie door Wagenaars kan ontstaan.
  5. Bij gebreke van voormelde markering en/of tijdige schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige artikellid, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van beschadiging, verlies of tenietgaan van de grond, alsmede de in de grond bevindende leidingen en kabels en dergelijke.
  6. Wagenaars is bevoegd op de locatie, dan wel op schuttingen en afrasteringen welke die¬nen ter afzetting van de locatie, aanduidingen van haar naam en bedrijf aan te brengen.
  7. De Opdrachtgever zorgt tijdig voor voldoende en geschikte ruimte voor het door Wagenaars en/of haar hulp¬personen verwerken, bewer¬ken, voorbe¬reiden, opslaan en bewaren van (de¬len van) goederen en/of grondstof¬fen, materia¬len en ge-reedschap¬pen.
  8. De Opdrachtgever zal de in het vorige lid bedoelde zaken om niet in bewaring houden.
  9. De Opdrachtgever draagt tijdig zorg, om niet, voor de aanwezig¬heid op de locatie van alle bij het verrichten van de prestatie door Wagenaars en haar hulppersonen beno¬digde voorzieningen, materialen en hulpwerktuigen, zoals onder meer water en elektriciteit, alsmede dat aan de eventueel door Wagenaars gestelde eisen inzake temperatuur, vochtigheid en isolatie wordt voldaan, een en ander gedurende de periode waarin de Overeenkomst ten uitvoer wordt gebracht.
  10. Alle door de Opdrachtgever aan Wagenaars ter beschikking gestelde voorzieningen, materi¬alen en hulpwerktuigen worden door Wagenaars gebruikt, verbruikt en verwerkt voor reke¬ning en risico van de Opdrachtgever.
  11. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van een Overeenkomst derden, niet zijnde hulppersonen van Wagenaars, op locaties aanwezig zijn, alwaar de prestaties door Wagenaars en/of diens hulppersonen worden geleverd, garandeert de Opdrachtgever dat de voormelde uitvoering door Wagenaars ongehinderd voortgang kan hebben.
  12. Indien de in het vorige lid bedoelde voortgang niet ongehinderd doorgang kan vinden, als gevolg van een oorzaak welke niet aan Wagenaars kan worden toegerekend, heeft Wagenaars het recht zijn leveringen op te schorten. Dit onverminderd de aansprakelijkheid van de Opdrachtgever voor schade van Wagenaars.
  13. Ingeval na schriftelijke sommatie de oorzaak van de verstoorde voortgang niet onverwijld en definitief opgeheven is, heeft Wagenaars het recht de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever zal alsdan de schade van Wagenaars vergoeden.
  14. Indien de Opdrachtgever, al dan niet door overmacht, niet in staat is (tijdig) te leveren en/of Wagenaars’ prestatie in ont-vangst te nemen, zal hij Wagenaars onverwijld informeren. De Opdrachtgever zal de schade van Wagenaars welke van de niet (tijdige) levering of afname het gevolg is, vergoeden.
  15. Indien een prestatie door Wagenaars wordt geleverd op een locatie waarvan Wagenaars niet het bezit heeft, draagt de Opdrachtgever zorg voor omstandigheden welke volledig in overeenstemming zijn met de vereisten uit de Arbeidsomstandigheden¬wet.
  16. De gevolgen van het ontbreken van adequate omstandigheden uit hoofde van de in het vorige lid genoemde wet zijn volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
  17. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door beschadiging, tenietgaan of verlies van zaken, dan wel door verwonding of overlijden van perso¬nen, welke direct of indirect ontstaat tijdens en/of door de prestatie van Wagenaars, tenzij Wagenaars zijn prestatie (af)levert op een geheel ontruimde en door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde en gehouden locatie.

ARTIKEL 23 - MILIEU

  1. Het verwerken, bewerken, afvoeren, aanvoeren, storten, aanbieden, afleveren, opslaan, bewaren, verwerken, vernietigen en het aanbrengen van stoffen geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
  2. De Opdrachtgever zal tijdig zorgdragen voor alle instructies, gebruiksaanwijzingen, beschermingsvoorschriften etc. voor de in het voorgaande lid bedoelde handelingen met betrekking tot door de Opdrachtgever te leveren goe¬deren.
  3. De Opdrachtgever zal voor eigen rekening en risico - namens en ten behoeve van Wagenaars - zorgdragen voor alle door of namens enige overheid verplicht gestelde meldingen.
  4. De Opdrachtgever zal - door een door het Ministerie van V.R.O.M. erkende deskundige onderneming - de na (af)levering en/of inontvangstneming door Wagenaars resterende gevaarlijke stoffen, al dan niet zijnde (delen van) goederen welke door Wagenaars worden achtergelaten op de locatie, doen afvoeren.
  5. De Opdrachtgever zal voldoende toezicht houden op de (af)levering van (delen van) de prestatie van Wagenaars.

PARAGRAAF D - SPECIALE REGELING VOOR INNAME VAN AFVALSTOFFEN

ARTIKEL 24 – INNAME VAN AFVALSTOFFEN

  1. Alvorens de Opdrachtgever een container in ontvangst neemt, zal hij de container aan een onderzoek onderwerpen en alle bijzonderheden schriftelijk aan Wagenaars melden. Zonder schrif¬telijke melding, wordt de betreffende container geacht te zijn geleverd door Wagenaars zonder beschadiging, defecten of gebreken en voorzien van alle bijbehorende documenten, bescheiden, gebruiksaanwijzingen, (onderhouds)instructies etc.
  2. De Opdrachtgever zal de door Wagenaars ter beschikking gestelde container uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze geschikt is.
  3. De Opdrachtgever zal de container, voor eigen rekening en risico, uitsluitend door Wagenaars laten vervoeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  4. De Opdrachtgever zal de container voor eigen rekening en risico stallen, bewaren en/of parkeren op zodanige wijze dat het risico van beschadiging, tenietgaan of verlies tot een minimum zal worden beperkt.
  5. Indien bij retournering van de container door de Opdrachtgever aan Wagenaars de container beschadiging, gebreken of defecten vertoont anders dan schriftelijk gemeld door de Opdrachtgever conform het bepaalde in artikel 24.1., dan wel abnormale slijtage vertoont, is de Opdrachtgever verplicht de kosten van herstel c.q. waardevermindering te vergoeden aan Wagenaars. Indien Wagenaars de bedoelde beschadiging, gebrek, defect of abnormale slijtage vaststelt, zal zij dit binnen 1 week na retournering, dan wel indien het een verborgen gebrek of defect betreft onmiddellijk na vaststelling, aan Opdrachtgever melden. Bewijs van (goede) ontvangst zijdens Wagenaars doet geen afbreuk aan haar rechten in dezen.
  6. Het aanbieden van zaken aan Wagenaars geschiedt uitsluitend onder de voorwaarden als vermeld in het Acceptatiereglement. Een overeenkomst tot het aanbieden van zaken wordt uitsluitend gesloten door middel van ondertekening van het Acceptatiereglement.