Acceptatie Reglementen

Algemeen acceptatiereglement voor bedrijfsafvalstoffen, die worden aangeboden bij de bewerkingsinrichtingen van Milieu Service Brabant bv te Boxtel.

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze acceptatievoorwaarden zijn van toepassing op het aanbieden en accepteren van bedrijfsafvalstoffen. Het betreft het aanbieden door derden bij de afvalbewerkingsinrichting van Milieu Service Brabant bv, alswel het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen in de door Milieu Service Brabant bv geplaatste containers.

Artikel 2. Verklaring van begrippen

 1. Aanbieder
  Degene door wie of namens wie de bedrijfsafvalstoffen ter bewerking worden aangeboden.
 2. Vervoerder 
  Degene die in opdracht van de aanbieder de bedrijfsafvalstoffen feitelijk aanvoert naar de ontvanger.
 3. Ontvanger 
  Degene die de aangeboden bedrijfsafvalstoffen in ontvangst neemt.
 4. Beheerder 
  Degene die het beheer heeft over de bewerkingsinrichting.
 5. Opslagplaats 
  Terrein gedeelte van de bewerkingsinrichting waar de aangevoerde bedrijfsafvalstoffen worden opgeslagen in afwachting van bewerking.
 6. Provinciale Milieu Verordening 
  De PMV vormt het wettelijk kader waarbinnen de verschillende partijen wat betreft het verwijderen van afvalstoffen aan moeten voldoen.
 7. Omschrijvingformulier 
  De PMV schrijft voor dat iedere afvalstroom moet zijn omschreven door gebruik te maken van het omschrijvingformulier, BA-formulier.
 8. Transportbegeledingsformulier 
  Ieder afvaltransport dient per vracht voorzien te zijn van het transportbegeleidingsformulier zoals dit door de PMV is voorgeschreven.
 9. Bedrijfsafvalstoffen 
  Materiaal dat voldoet aan de eisen gesteld in artikel 8 van  dit reglement.

Artikel 3. Geldigheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van bedrijfsafvalstoffen bij de afvalbewerkingsinrichting en op alle aanbiedingen van bedrijfsafvalstoffen in containers die door Milieu Service Brabant bv uitgezet worden.
  Door het aanbieden van de bedrijfsafvalstoffen wordt de aanbieder geacht met dit reglement in te stemmen.
 2. Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door de beheerder zijn aanvaard. Afwijkingen gelden slechts voor de duur of de hoeveelheid, zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen aanbieder en beheerder. Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in strijd zijn met vigerende wettelijke bepalingen.

Artikel 4. Beheer en exploitatie

De bewerkingsinrichting is gelegen aan de Schouwrooij 8 te Boxtel en wordt beheerd door Milieu Service Brabant bv.

Artikel 5. Toegang

De bewerkingsinrichting is alleen toegankelijk voor personeel van de bewerkingsinrichting en - na verkregen toestemming - personen die aan te bieden bedrijfsafvalstoffen aanvoeren. Indien de aanbieder/vervoerder hinder veroorzaken of de normale gang van zaken binnen de bewerkingsinrichting belemmeren, kan hen de toegang tot de bewerkingsinrichting ontzegd worden.

Artikel 6. Openingstijden

De inrichting is geopend op werkdagen van 7.30 tot 17.30 uur waarbij pauze gehouden wordt van 09.00 tot 09.30 uur en van 12.30 tot 13.00 uur.
Op zaterdag is de inrichting geopend van 08.00 uur tot 12.00 uur.
In overleg met de beheerder kunnen andere openingstijden vastgesteld worden.

Artikel 7. Aanbieden van bedrijfsafvalstoffen (BA)

Gevaarlijk afval ("Eural") mag niet bij de bewerkingsinrichting worden aangeboden. Wordt door een aanbieder dit toch gedaan, dan worden deze afvalstoffen geweigerd.

Artikel 8. Acceptatie bedrijfsafvalstoffen (BA)

 1. Alleen bewerkbare BA worden geaccepteerd.
 2. Milieu Service Brabant bv accepteert alleen de volgende soorten bedrijfsafval:
  • A02 grof huishoudelijk afval;
  • A03 reiniginsdienstafval;
  • B01 bedrijfsafval, KWD-afval en niet-proces gerelateerd industrieel afval;
  • B03 agrarisch, tuinbouw en veilingafval;
  • C01 bouw- en sloopafval;
  • En overige afvalstoffen die vastgelegd zijn in de definitiebladen.
 3. Gevaarlijk afval wordt niet geaccepteerd.

Indien de aanbieder gevaarlijk afval te verwijderen heeft, wordt door Milieu Service Brabant bv een afvalstroomnummer aangevraagd om deze rechtstreeks af te voeren van de locatie van de aanbieder naar de verwerker.

 1. In twijfelgevallen worden monsters genomen, die zullen worden onderzocht op verontreinigingen. In afwachting van de uitslag van dit onderzoek wordt het materiaal tijdelijk opgeslagen. Indien het materiaal niet voldoet aan de eisen, zullen de extra kosten (van tijdelijke opslag en onderzoek) aan de aanbieder worden doorberekend.
 2. Niet geaccepteerde materialen dienen onmiddellijk door of namens de aanbieder te worden afgevoerd. Dat geldt ook voor materialen die aanvankelijk geaccepteerd waren, maar waarvan later bleek dat ze geheel of gedeeltelijk ten onrechte geaccepteerd waren.
 3. Indien de aanbieder, ook na schriftelijke aanzegging, geen gevolg geeft aan de opdracht de opgeslagen materialen te verwijderen, zullen de materialen voor rekening van de aanbieder worden afgevoerd. De aanbieder c.q. de vervoerder kan tevens voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot de opslagplaats worden ontzegd.

Artikel 9. Aanbiedingsprocedure

 1. De vervoerder van de BA moet zich melden bij de balie op de weegbrug.
 2. De acceptant beoordeelt of de materialen geaccepteerd worden. Hierbij wordt uitgegaan van de in artikel 9 lid 5 genoemde, door de vervoerder te verstrekken, gegevens en de door de acceptant uitgevoerde inspectie van het materiaal. Als er twijfels bestaan over de mate van verontreiniging van de BA, wordt er gehandeld volgens artikel 8 lid 5. De acceptant is te allen tijde gerechtigd aangevoerde materialen te weigeren.
 3. De administratief weegbrugmedewerker bepaalt in welke categorie de aangeboden BA worden ingedeeld.
 4. Van de aangeboden BA wordt het gewicht door weging bepaald met behulp van de op het terrein aanwezige weegbrug.
 5. Van elke aangevoerde en geaccepteerde vracht wordt een acceptatiebiljet (weegbon) opgemaakt, waarop de volgende gegevens worden vermeld:
  • bonnummer
  • datum en tijd
  • aanbieder
  • handtekening aanbieder
  • herkomst BA (bouwprojekt, sorteerinrichting, sloopobject)
  • hoeveelheid afval
  • aard en samenstelling
  • soort/categorie volgens het acceptatiereglement
  • vervoerder
  • kenteken vervoermiddel
 6. Weegbonnen worden gedurende een periode van drie jaar bewaard door de administratie.
 7. Na acceptatie en weging mogen de aangevoerde BA worden gelost. Hierbij dient de vervoerder de aanwijzingen van het personeel van de inrichting op te volgen.

Artikel 10. Nadere bepalingen ten aanzien van aangevoerde bedrijfsafvalstoffen (BA)

De lijst te weren afvalstoffen, geeft aan welke stoffen geweigerd dienen te worden.

Artikel 11. Bewerkingstarieven

 1. De bewerkingstarieven gelden per ton en worden jaarlijks, of als daarvoor reden bestaat tussentijds, vastgesteld.
 2. De bewerkingstarieven worden berekend over de gewogen hoeveelheid en volgens de door de administratieve weegbrugmedewerker aangegeven categorie-indeling.
 3. Op de factuur worden de volgnummers van de weegbonnen vermeld.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. De aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn personeel of door hem gebruikte materieel, dan wel de door hem aangevoerde afvalstoffen of andere materialen, aan het personeel en de eigendommen van de beheerder dan wel van derden, voor de beheerder werkzaam.
 2. De aanbieder/vervoerder vrijwaart de beheerder in het in artikel 12 lid 1 bedoelde geval voor alle schade-aanspraken van derden, ongeacht de oorzaak van de schade.
 3. Indien een vervoerder namens de aanbieder/inzamelaar aanbiedt, zijn zowel de aanbieder/inzamelaar als de vervoerder of hun vertegenwoordiger(s) aansprakelijk voor de schade in dit artikel bedoeld.
 4. De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het betreden van en rijden op het terrein.

Artikel 13. Geschillen

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist:
  1. directie;
  2. commercieel administratief medewerker
  3. administratieve weegbrugmedewerker.
 2. Geschillen zullen, zo nodig, ter beoordeling worden voorgelegd aan de Burgelijke Rechter, die volgens de normale competentieregelen bevoegd is.