Acceptatie Reglementen

Acceptatiereglement

1. Dit acceptatiereglement is van toepassing op het aanbieden en accepteren van Afvalstoffen die door Opdrachtgever worden aangeboden bij de Verwerkingsinrichtingen van MSB te Boxtel dan wel een door MSB aangewezen locatie. Voor zover de aangewezen locatie een locatie van een derde is geldt ook het acceptatiereglement van de betreffende derde. Dit acceptatiereglement is ook van toepassing op het aanbieden van Afvalstoffen in de door MSB geplaatste containers of Afvalstoffen die door MSB worden opgehaald. Door het aanbieden van de Afvalstoffen stemt Opdrachtgever in met dit reglement.
2. Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door MSB zijn aanvaard. Afwijkingen gelden slechts voor de duur of de hoeveelheid zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen Opdrachtgever en MSB. Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in strijd zijn met vigerende wettelijke bepalingen.
3. De Verwerkingsinrichtingen zijn alleen toegankelijk voor personeel van de Verwerkings­inrichting en/of MSB en - na verkregen toestemming - personen die namens Opdrachtgever aan te bieden Afvalstoffen aanvoeren of personen die iets komen ophalen. Indien deze personen hinder veroorzaken of de normale gang van zaken binnen de Verwerkingsinrichting belemmeren, kan hen de toegang tot de Verwerkingsinrichting ontzegd worden.
4. De Verwerkingsinrichting(en) van MSB is/zijn geopend op werkdagen van 07.00 tot 17.00 uur, waarbij pauze gehouden wordt van 09.00 tot 09.30 uur en van 12.30 tot 13.00 uur.
5. Gevaarlijk afval (“Eural”) en/of vertrouwelijke data, zowel op papier als digitaal, mogen niet bij de Verwerkingsinrichtingen van MSB of in een door MSB geplaatste container worden aangeboden. Doet Opdrachtgever dit toch, dan worden deze Afvalstoffen geweigerd.
6. Indien Opdrachtgever gevaarlijk afval en/of vertrouwelijke data, zowel op papier als digitaal, te verwijderen heeft, dan kan MSB een Aanbieding doen om een afvalstroomnummer aan te vragen waardoor deze afvalstoffen rechtstreeks kunnen worden afgevoerd naar een geschikte verwerker/derde. In geval van twijfel worden monsters genomen die zullen worden onderzocht op ver­ontreinigingen. In afwachting van de uitslag van dit onderzoek worden de afvalstoffen tijdelijk opgeslagen. Indien de afvalstoffen niet voldoen aan de eisen, zullen de extra kosten (van tijdelijke opslag en onderzoek) aan Opdrachtgever worden doorberekend.
7. Niet geaccepteerde Afvalstoffen dienen onmiddellijk door of namens Opdrachtgever te worden afgevoerd. Dat geldt ook voor Afvalstoffen die aanvankelijk geaccepteerd waren, maar waarvan later blijkt dat ze geheel of gedeeltelijk ten onrechte geaccepteerd zijn. Indien Opdrachtgever, ook na schriftelijke aanzegging, geen gevolg geeft aan het verzoek van MSB om de opgeslagen Afvalstoffen te verwijderen, dan zullen deze Afvalstoffen voor rekening van Opdrachtgever worden afgevoerd. Opdrachtgever en door Opdrachtgever in te schakelen derden kan in dat geval tevens voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot de Verwerkingsinrichting worden ontzegd.
8. Afvalstoffen moeten zodanig worden aangeleverd dat zij geen aanleiding geven tot verstuiving en dat onderweg niets van de lading verloren gaat.
9. Alleen bewerkbare niet-gevaarlijke afvalstoffen worden door de Verwerkings­inrichtingen van MSB zelf geaccepteerd. Het gaat dan om de volgende soorten niet-gevaarlijk (bedrijfs)afval (waarbij in voorkomend geval ook is aangegeven welke afvalstoffen niet geaccepteerd worden; alle overzichten zijn indicatief en niet uitputtend): grof huishoudelijk afval, reinigingsdienstafval, bedrijfsafval, KWD-afval en niet-proces gerelateerd industrieel afval, agrarisch, tuinbouw- en veilingafval, bouw- en sloopafval en overige afvalstoffen zoals hierna expliciet benoemd. Bouw- en sloopafval en daaraan naar aard en samenstelling gelijkwaardige afvalstoffen worden geaccepteerd tenzij het (deels) gevaarlijke afvalstoffen betreft.

Sorteerbaar materiaal (Bouw- en sloopafval):
papier en karton > 100x200 cm (geen kernen van rollen);
folie;
puin (niet verontreinigd);
gipsblokken > 30x30 cm;
alle houtsoorten;
pvc, hdpe, harde kunststoffen m.u.v. petflessen;
gips/gipsplaten > 50x50 cm;
metalen;
snoeihout;
folie;
bigbags;
vloerbedekking maximaal 5% per vracht;
zuiver dakgrind.

Niet sorteerbaar materiaal (Bouw- en Sloopafval):
isolatiematerialen*;
rubber*;
glas*;
Trespa;
dakafval teervrij*;
teerhoudend materiaal gebonden door composieten;
riet/stro;
composieten;
landbouwfolie (zuiver)*;
polyester;
autobanden;
vervuild dakgrind.
* Tenzij dit schoon productieafval als monostroom betreft. Indien sorteerbaar materiaal gemengd is met riet/stro en/of dakafval wordt de complete vracht als niet sorteerbaar aangemerkt.

NIET toegestane materialen in Bouw- en Sloopafval:
asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal;
gevaarlijk afval;
matrassen/bankstellen;
ontplofbare afvalstoffen;
radioactieve stoffen;
ziekenhuisafval;
alle soorten banden, waaronder o.a. autobanden, fietsbanden, vrachtautobanden, rups- en transportbanden;
brandend of smeulend afval;
giftige afvalstoffen;
accu’s en batterijen;
organisch afval;
luiers en incontinentiemateriaal;
kadavers, slachtafval en fecaliën;
slibben;
vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen;
grond.

Grof huishoudelijk afval (mag een maximale grootte hebben van 1.000 x 1.000 x 1.500 mm en geen voorwerpen bevatten die een inhoud hebben groter dan 0,5 m3):
WEL toegestaan en WEL herbruikbaar in grof huishoudelijk afval:
folie;
papier en karton;
harde kunststoffen;
steenachtig materiaal;
afvalhout;
metalen (ferro en non-ferro);
gipshoudend materiaal;
Ytong blok;
bitumineus dakafval;
gespoelde lege vaten en jerrycans, geen sporen van vroegere inhoud (kunststof of staal);
vloerbedekking;

WEL toegestaan en NIET herbruikbaar in grof huishoudelijk afval:
isolatiematerialen;
rubber;
matrassen/bankstellen (max 5%);
Trespa;
EPS (piepschuim);
bielzen & tuinhout;
dakafval;
riet/stro;
samengestelde producten;
composieten;
polyester;
zachte kunststoffen (worteldoek, zwembadfolie).

NIET toegestaan in grof huishoudelijk afval:
asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal;
gevaarlijk afval;
ontplofbare afvalstoffen;
radioactieve stoffen;
ziekenhuisafval;
alle soorten banden, waaronder o.a. autobanden, fietsbanden, vrachtautobanden, rups- en transportbanden;
brandend of smeulend afval;
giftige afvalstoffen;
accu’s en batterijen;
organisch afval;
luiers en incontinentiemateriaal;
kadavers, slachtafval en fecaliën;
vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen;
elektrische & elektronische apparatuur.

Bedrijfsafval/huishoudelijk afval (mag een maximale grootte hebben van 1.000 x 1.000 x 1.500 mm en geen voorwerpen bevatten die een inhoud hebben groter dan 0,5 m3):
De volgende afvalstoffen mogen worden aangeboden:
a) huishoudelijk afval: dit zijn afvalstoffen die vrijkomen uit huishoudens, zoals etensresten, papier, blik, kunststoffen, textiel e.d. en die door een van overheidswege georganiseerde inzameldienst huis aan huis worden ingezameld in zakken of (rol)containers van max. 240 liter en dat bij de afvalverwijderingsinstallatie wordt aangeboden. Het afval mag niet uit een vaste massa bestaan of uit grotere eenheden zoals motorblokken, boomstammen, rollen papier of folie e.d.
b) bedrijfsafval afkomstig van kantoren, winkels en diensten. Dit zijn afvalstoffen die qua aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval, zoals etensresten, papier, blik, kunststoffen, textiel e.d. en die worden aangeboden in zakken of (rol)containers van max. 240 liter. Het afval mag niet uit een vaste massa bestaan of uit grotere eenheden zoals motorblokken, boomstammen, rollen papier of folie e.d.

In het bedrijfsafval zijn de volgende afvalstoffen NIET toegestaan:
puin;
asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal;
metaal;
glas;
grond;
alle soorten banden, waaronder o.a. autobanden, fietsbanden, vrachtautobanden, rups- en transportbanden;
zand (zoals bijv. uit veegmachines);
glas- en steenwol;
gips.
Glas- en steenwol, glasvezelkabels, met anorganische vezels versterkte kunststoffen, puin, grond en zand mogen met een maximum van 1 m/m % in een lading worden aangeboden; metaal en glas slechts indien en voor zover deze zich als componenten in een lading afvalstoffen bevinden in een omvang, stukgrootte en samenstelling zoals deze voor huishoudelijk en bedrijfsafval gebruikelijk zijn. Deze stoffen als zodanig mogen worden aangeboden. De gemiddelde calorische waarde mag maximaal 9.500 KJ/Kg +/- 10% zijn. Bij hogere calorische waarden worden desbetreffende tarieven aangepast.

c) Milieuhygiënische en/of technische bezwaren tegen verbranden: de volgende afvalstoffen zijn brandbaar, maar kunnen technische of milieuhygiënische bezwaren opleveren en mogen daarom NIET worden aangeboden:
blikmateriaal en/of lichtmetalen in pure vorm;
oliën en vetten;
pasteuze stoffen;
vloeistoffen.
Deze hiervoor genoemde stoffen mogen slechts in een lading afvalstoffen worden aangeboden indien en voor zover deze stoffen zich als componenten daarin bevinden in een omvang, stukgrootte en samenstelling, zoals die voor huishoudelijk en bedrijfsafval gebruikelijk zijn. Het maximumgehalte van het totaal van de hiervoor genoemde stoffen bedraagt 5 m/m %. Deze stoffen als zodanig mogen niet worden aangeboden.

Onderstaande stoffen mogen in het geheel NIET worden aangeboden:
asbestvezelhoudend (of daarop gelijkend materiaal);
massieve rollen bestaande uit papier en/of folie;
slachtafval/mest;
probleemstoffen (injectienaalden e.d.);
RKG slib;
stuivende stoffen;
vuurwerk.

Afvalhout (op dit moment wordt er geen onderscheid gemaakt tussen A-kwaliteit hout en B-kwaliteit hout en worden beide kwaliteiten ingenomen onder B-kwaliteit; dit kan echter wijzigen:
A-kwaliteit hout (zuiver onbehandeld hout dat geen B-hout is, maximaal 10% geschilderd hout en voornamelijk pallets en balkhout);
B-kwaliteit hout (geschilderd hout, geplastificeerde houtsoorten, vezelplaten, spaanplaat, geperst hout, triplex, hardboard en MDF);
C-kwaliteit hout (verbrand hout, bielzen, gewolmaniseerd hout en geïmpregneerd hout).
Vrachten die C-Hout bevatten worden als gehele vracht C-hout aangemerkt. 

Zuiver puin:
gemengd puin: metsel- en betonpuin, betonresten, kalkzandstenen, keramische materialen, asfaltpuin (maximaal 5%) en maximaal 5% zand;
betonpuin: zuivere betonresten met maximaal 5% gemengd puin en zand;

Verontreinigd puin wordt NIET geaccepteerd. Hieronder valt onder andere puin dat verontreinigd is met:
asbestvezelhoudend (of daarop gelijkend materiaal) teerhoudend asfalt;
gips, gasbeton;
roet;
straalgrid;
klein chemisch afval zoals bijv. kit, verf, oplosmiddelen e.d.;
dakbedekkingsmaterialen;
(Gips, gasbeton, teerhoudend asfalt en dakbedekkingsmaterialen worden wel als monostroom geaccepteerd.)
Verder gelden voor de acceptatie van puin de volgende criteria:
max. 5% zand/grond (niet verontreinigd);
max. 2% verontreinigingen met andere niet steenachtige bestanddelen.

Vlakglas:
Voor de acceptatie van vlakglas gelden de volgende criteria:
WEL toegestaan:
zuiver blank vlakglas, isolatieglas;
diverse kleuren zuiver vlakglas;
blank en gekleurd draad- en gelaagd glas;
dubbel glas met aluminium strip tussen de glazen panelen;
glas met folie tussen de glazen panelen;
tuinders- of kassenglas;
spiegelglas;
gehard glas.

NIET toegestaan:
flessenglas;
pantserglas (uit banken), in verband met dikte op aanvraag;
rubberen of metalen strippen;
steen-, hout-, metaal- en bitumenachtige materialen;
zand, aarde of modder;
veegvuil;
loodglas;
stenen, keramiek, porselein, bouwafval, e.d.;
ovenschalen;
magnetronschalen;
pannendeksels;
kookplaten;
koffie- en theekannen;
glazen vazen;
kachelruitjes;
glazen bekers;
autoruiten;
ander afval zijnde papier, stickers, plastic, kurk e.d.;
verder alle overige items die niets met vlakglas te maken hebben. 

Papier en karton:
WEL toegestaan:
kranten;
papieren zakken;
reclamedrukwerk;
telefoongidsen;
tijdschriften;
computerpapier;
cadeaupapier;
schrijfpapier;
papiersnippers;
eierdozen;
enveloppen;
faxpapier;
golfkarton;
kartonnen dozen;
kartonnen en papieren verpakkingen;
kernen van rollen.
De meest recente lijst van het ministerie dat met milieu belast is geldt als uitgangspunt voor de beoordeling of de aangeboden afvalstoffen behoren tot de categorie papier en karton.

NIET toegestaan:
drankenkartons voor zuivel en frisdranken (gelamineerd);
ordners en ringbanden (metalen klem / plastic kaft);
geplastificeerd papier;
sanitair papier (papieren zakdoekjes, wegwerpluiers, toiletpapier);
behang;
vinyl;
doorslagpapier (carbon);
co-mingled papier;
verbrand papier.
Voor de acceptatie gelden de volgende criteria:
zoveel mogelijk droog aanbieden;
verontreinigd papier of karton wordt geaccepteerd als restafval. 

Vloerbedekking:
Voor de acceptatie gelden de volgende criteria:
uitsluitend zuiver tapijt/ondertapijt;
geen zeil, tapijt/ondertapijt met asbesthoudende vezel.

Dakafval:
Voor de acceptatie gelden de volgende criteria:
Zuiver teervrij materiaal:
taai materiaal;
goed vrij te maken van grind;
smelt niet bij temperatuurverhoging;
zoete geur (niet indringend);
toegepast vanaf 1975;
moeilijk te snijden;
veelal grote lappen zonder grind aangroei;
losliggend, maar veelal vastgekleefd aan isolatie.
Teerhoudend materiaal met compositieten:
bros, glimmend materiaal;
vaak vervuild met grind;
sterke, indringende geur;
laag verwerkingspunt bij warmte;
toegepast tot 1980;
loskomend stof geeft irriterende huid;
vaak grote gewichtstoename door aangegroeid grind;
vaak losliggend van de ondergrond. 

Zwarte grond:
materiaal (grond/zand) vrijkomend bij graafwerkzaamheden;
WEL toegestaan in uw grondcontainer:
visueel schone grond;
visueel schoon zand;
tuinaarde.

NIET toegestaan in uw grondcontainer:
grond afkomstig van saneringen;
boomstronken en/of stobben;
bodemvreemd materiaal;
vervuiling door vloeistoffen (olie, oplosmiddelen e.d.).

Gips:
Gipsafval dat kan worden aangeboden zijn alle gipsblokken, farmacell- en gipsplaten zonder:
de papieren coating van de gipsplaten;
behang;
spijkers en schroeven;
zakken met gipspoeder.

Gipsafval mag NIET bevatten:
houtvezelplaten;
geperste stroplaten;
cementgebonden platen;
isolatiemateriaal;
hout;
gasbeton;
metaal;
asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal;
alle soorten plastic;
gipsplaten of gipsblokken met tegeltjes;
dakafval of resten geplakt dakleer.

Aandachtspunten gips:
eventuele vervuiling van het materiaal dient te worden voorkomen;
het gips dient droog te worden aangeleverd.
Gipsafval dat voor meer dan 2% (gerekend in gewicht van het aantal ingeleverde tonnen afvalgips) bestaat uit andere stoffen dan gipsafval wordt beschouwd als bouw- en sloopafval.

Gasbeton:
Onder gasbeton vallen gasbetonblokken of een gedeelte daarvan, eventueel voorzien van stalen bewapening.
Voorbeeld: Y-tong blokken

Kunststoffen (kunststoffen worden op dit moment ingenomen als bedrijfsafval; dit kan echter wijzigen):
Mix harde kunststoffen met < 5% vervuiling. Minimale afmeting 20x20 cm.:
Voorbeelden van wat deze stroom mag bevatten:
kunststof buizen;
bloemtrays;
tuinstoelen;
computerbehuizing;
opslagbakken;
jerrycans (gewassen);
petflessen (zonder inhoud);
BC pallets (vloeistoftanks).

Mix harde kunststoffen met > 5% en < 15% vervuiling. Minimale afmeting 20x20 cm.:
Deze stroom mag bevatten:
producten zoals hiervoor genoemd met een maximale vervuiling van 15%.

Mix harde PVC met < 5% vervuiling. Minimale afmeting 10 cm.:
Voorbeelden van wat deze stroom mag bevatten:
buizen;
raamkozijnen zonder glas;
schrootjes;
kunststof rolluiken;
profielen;
kabelgoten;
dakgoten;
regenpijpen.

Mix harde PVC met > 5% en < 15% vervuiling. Minimale afmeting 10 cm.:
Deze stroom mag bevatten:
producten zoals hiervoor genoemd met een maximale vervuiling van 15%.
Mix harde PVC wit. Minimale afmeting 10 cm.
Deze stroom mag bevatten:
kunststof schrootjes (wit);
kunststof rolluiken (wit).

PVC-productieafval met 0% vervuiling:
Deze stroom mag bevatten:
zuiver PVC-productieafval.

NIET geaccepteerd als (onderdeel van) kunststoffen/PVC:
nietjes;
zachte PVC (flexibel);
kunststof golfplaten;
kalkaanhechting;
flessen/flacons;
folie;
EPS piepschuim;
silo’s (voer);
tuinslang;
met glasvezel versterkte producten;
purschuim;
gelamineerde producten;
polyester;
siliconen.

Groenafval:
Snoeihout en stronken:
Deze stroom mag bevatten:
takken met een minimale diameter van 2 cm en stronken van bomen/struiken zonder aanhangend zand.

Blad en gras:
Deze stroom mag bevatten:
blad, gras en takken.

Geweigerde afvalstoffen:
Binnen de inrichting worden GEEN afvalstoffen geaccepteerd die naar het oordeel van (de beheerder van) MSB:
giftig zijn;
in aanraking met water giftige en/of brandbare gassen ontwikkelen;
een hinderlijke geur veroorzaken;
schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier, gewas, bodem, oppervlakte- en/of grondwater;
zelf ontbrandbaar en/of licht ontvlambaar zijn;
ontplofbaar zijn;
milieuhygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te verwerken zijn;
bestaan uit stuivende of stofvormende afvalstoffen, tenzij deze afvalstoffen deugdelijk in bigbags verpakt en (zo nodig) bevochtigd worden aangeleverd;
bestaan uit pathologisch afval;
bestaan uit kadavers of gedeelten daarvan, fecaliën, vlees- en/of visafval, slachtafval;
bestaan uit radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende stoffen;
bestaan uit gesloten dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, flessen, bussen, kisten en containers, voor zover op de inhoud daarvan geen directe controle mogelijk is en andere in verpakkingsmateriaal verpakte stoffen;
bestaan uit autowrakken;
bestaan uit koelkasten;
bestaan uit vloeibare bitumineuze stoffen en aardolieproducten of stoffen daarvan;
bestaan uit (giftige) chemicaliën en mengsels van stoffen die (giftige) chemicaliën bevatten, waaronder bestrijdingsmiddelen;
bestaan uit gevaarlijke afvalstoffen.

Binnen de inrichting worden GEEN afvalstoffen geaccepteerd wanneer het betreft:
shredderafval afkomstig van autowrakken;
asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal;
ontwaterde slibben (bodem waterzuiveringsinstallatie-slib, kolkenzuigermateriaal, veegvuil, slib van de autobandenwasstraat) met zodanige samenstelling dat deze als gevaarlijke afvalstof zijn aan te merken;
verontreinigde, niet-reinigbare baggerspecie met zodanige samenstelling dat deze als gevaarlijke afvalstof is aan te merken;
verontreinigd, niet reinigbaar straatgrit met zodanige samenstelling of gecontamineerd met zodanige componenten dat deze als gevaarlijke afvalstof is aan te merken;
afvalstoffen die verontreinigd zijn met bluspoeder;
afvalstoffen die bestaan uit specifiek ziekenhuisafval;
afvalstoffen die bestaan uit vloeibaar materiaal (<35% droge stof).

10. De vervoerder van de Afvalstoffen moet zich melden bij de weegbrugmedewerker of de beheerder van de Verwerkingsinrichting. Personeel van MSB en/of de Verwerkingsinrichting beoordeelt of de aangeboden Afvalstoffen worden geaccepteerd. Hierbij wordt uitgegaan van de door (de vervoerder van) Opdrachtgever te verstrekken gegevens, zoals hierna in dit artikel genoemd, en een door personeel van MSB en/of de Verwerkingsinrichting uitgevoerde inspectie van de aangeboden Afvalstoffen.
11. Personeel van MSB en/of de Verwerkingsinrichting bepaalt in welke categorie de aangeboden Afvalstoffen worden ingedeeld.
12. Het gewicht van de aangeboden Afvalstoffen wordt bepaald door weging met behulp van de op het terrein van de Verwerkingsinrichting aanwezige geijkte weegbrug.
13. Van elke aangevoerde en geaccepteerde vracht wordt een acceptatiebiljet (weegbon) opgemaakt waarop de volgende gegevens worden vermeld:

 • bonnummer;
 • afvalstroomnummer;
 • datum en tijd van binnenkomst;
 • gegevens van Opdrachtgever;
 • de handtekening van Opdrachtgever (indien mogelijk);
 • de herkomst van de Afvalstoffen (bouwproject, sorteer­inrichting, sloopobject e.d.);
 • de hoeveelheid afval;
 • de aard en samenstelling;
 • de soort/categorie volgens het acceptatiereglement;
 • de naam van de vervoerder die door Opdrachtgever is ingeschakeld;
 • het kenteken van het vervoermiddel.

Weegbonnen worden gedurende een periode van drie jaar bewaard door de administratie van MSB.
14. Na acceptatie en weging mogen de aangevoerde Afvalstoffen worden gelost. Hierbij dient de vervoerder van Opdrachtgever de aanwijzingen van het personeel van de Verwerkingsinrichting op te volgen.
15. Overeengekomen verwerkingstarieven gelden per ton en worden jaarlijks, of als daarvoor reden bestaat tussentijds, aangepast. De verwerkingstarieven worden berekend over de gewogen hoeveelheid en volgens de door het personeel van MSB en/of de Verwerkings­inrichting aangegeven categorie-indeling. Op de factuur worden de volgnummers van de weegbonnen vermeld.
16. Opdrachtgever en/of de door Opdrachtgever ingeschakelde vervoerder is aansprakelijk voor schade die door hen, door hun personeel en/of door hun gebruikt materieel veroorzaakt wordt, dan wel door de door en/of namens hen aangevoerde Afvalstoffen of andere materialen, toegebracht aan (het personeel en/of de eigendommen van) MSB en/of de Verwerkings­inrichting dan wel derden. Opdrachtgever vrijwaart MSB in deze gevallen voor alle schade-aanspraken, ook van derden, ongeacht de oorzaak van de schade.
17. MSB en/of de Verwerkingsinrichting aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het betreden van en rijden op terreinen van de Verwerkingsinrichting.

Acceptatiereglement van MSB Groep B.V., Milieu Service Brabant B.V. en MSB Containers & Recycling B.V. | Versie februari 2019